Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona35/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  LOGISTYKA ZAOPATRZENIA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie Logistyką

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Marek Sikora

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy logistyki

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych zagadnień związanych z logistyką i łańcuchem dostaw

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15E

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, zdefiniować proces zakupu, formułować kryteria oceny dotyczące wyboru dostawców i źródeł zaopatrzenia, objaśnia i charakteryzować procesy zaopatrzenia i magazynowania surowców. Wie, jak zidentyfikować „wąskie gardła” w łańcuchu zaopatrzenia.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznać i przedstawić istotę i specyfikę procesu zakupów, dokonać wyboru źródeł zaopatrzenia a także odpowiednio gospodarować poziomem zapasów zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi świadomie współpracować z uczestnikami procesów logistycznych. Jest zdolny do świadomego wyboru dostępnych narzędzi dla uzyskania konstruktywnego wyniku w ramach realizowanego zadania. Przejawia dbałość aktualność danych wykorzystywanych w procesie decyzyjnym. Ma świadomość zagrożeń wynikających z ze złożoności łańcuchów logistycznych

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny lub ustny, test

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  1.Proces zakupu –rola i miejsce w przedsiębiorstwie,

  -Źródła zakupu,

  -przedmiot zakupu (klasyfikacja dóbr materialnych i usług)

  -analiza otoczenia dostawców (w ujęciu Portera)

  2. Rodzaje zakupów

  nowy zakup (new task),

  zakup zmodyfikowany (modified rebuy),

  zakup rutynowy (straight rebuy).

  3. Etapy zakupów

  rozpoznanie potrzeby zakupu,

  ogólny opis potrzeby zakupu,

  określenie charakterystycznych cech produktu,

  poszukiwanie dostawców,

  zebranie i analiza ofert,

  wybór dostawcy,

  określenie zamówienia,

  kontrola i ocena działania.

  4. Centra zakupów

  -uczestnicy centrum zakupów

  -narzędzia oddziaływania dostawców na centrum zakupów

  Kryteria wyboru dostawców

  -wstępna kwalifikacja dostawców

  -okresowa kwalifikacja dostawców

  Współpraca pomiędzy dostawcami a klientami w łańcuchu dostaw

  -rola nowoczesnych form komunikacji (EDI, platformy zakupowe);

  -wymagania systemowe w stosunku do dostawców

  -wymagania certyfikatów w stosunku do dostawców

  Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w relacjach z dostawcami i

  wymagania code of conduct w stosunku do dostawców


  Ćwiczenia audytoryjne

  Graficzna i punktowa metoda wyboru dostawcy. Analiza ABC i XYZ. Analiza popytu dla potrzeb magazynowania surowców. Gospodarowanie materiałami w procesie zaopatrzenia. Wskaźniki zaopatrzenia i ich zastosowanie. Metody ustalania partii dostawy. Zaopatrzenie a dźwignia zysku. Klasyfikacja dostawców według metody ABC. Planowanie zapotrzebowania materiałowego.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


M. Urbaniak, Doskonalenie relacji z dostawcami (studium badań empirycznych), Problemy jakości 12/2007, str. 24-30.

M. Urbaniak, Budowanie relacji partnerskich między dostawcami a klientami na rynku B2B, Logistyka, 3/2008, str. 54 - 58.

M. Urbaniak, Współpraca pomiędzy klientami a dostawcami w procesach rozwoju produktów na rynku B2B, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 8/2008, str. 17-20.


Literatura uzupełniająca


M. Urbaniak, Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003

Słownik terminologii logistycznej, Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006 Czasopisma: Logistyka, Spedycja – Transport - Logistyka, Gospodarka materiałowa & Logistyka

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna