Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona34/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie Logistyką

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Ewa Chojnacka

  Przedmioty wprowadzające

  Rachunkowość, Finanse, Analiza finansowa, Analiza ekonomiczna

  Wymagania wstępne

  Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości, analizy finansowej oraz zarządzania

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśniać charakterystykę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansów podmiotu.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować informacje pochodzące z systemu finansowego przedsiębiorstwa. Potrafi nadzorować stan finansów oraz planować zapotrzebowanie na kapitał w przyszłości.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy specyfiki finansów małego i średniego przedsiębiorstwa w szczególności w porównaniu z finansami dużych korporacji.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny lub ustny, zaliczenie pisemne lub studium przypadku

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Charakterystyka MŚP jako podmiotu rynku finansowego. Źródła informacji finansowej. Sposoby finansowania działalności bieżącej i rozwojowej. Koszt kapitału. Metody oceny dochodu i ryzyka inwestycji MŚP. Specyfika działalności inwestycyjnej MŚP. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Zastosowanie instrumentów finansowych w zabezpieczaniu MŚP przed ryzykiem działalności operacyjnej instrumentów inwestycyjnej. Finanse zagraniczne MŚP. Cykl życia przedsiębiorstwa a parametry finansowe.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Studium przypadków funkcjonowania MŚP. Badanie źródeł informacji finansowych w MŚP. Elementy zarządzania kapitałem obrotowym w MŚP. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w MŚP.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa

 1. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004


T. Łuczka., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne. Wyd. Naukowe PWN, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca


A. Bielawska, Finanse zagraniczne MSP wybrane problemy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

E.F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 20051   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna