Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona33/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SIECI BIZNESU

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Waldemar Bojar

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania. Nauka o organizacji. Koncepcje zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Makroekonomia. Zarządzanie procesami.

  Wymagania wstępne

  Znajomość koncepcji i zasad zarządzania, podstaw organizacji przedsiębiorstw, jak również zmian otoczenia bliższego i dalszego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

-

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować, objaśniać oraz rozpoznać, rozróżniać i scharakteryzować elementy łańcucha wartości w sieciach biznesu, a także wskazać rolę i funkcję partnerów kooperujących na rzecz tworzenia tych wartości w powiązaniach o charakterze poziomym i pionowym z uwzględnieniem skutków wirtualizacji działań. Potrafi także zdefiniować rolę i znaczenie outsourcingu w sieciach biznesowych

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować i formułować przesłanki dobrej współpracy partnerów sieci biznesu na rzecz tworzenia wartości dla klienta oraz zaplanować i zinterpretować model koopetycji partnerów w układzie pionowym i poziomym uwzględniający wszystkie ograniczenia utrudniające współpracę partnerów (prawne, informacyjne, ekonomiczne, organizacyjne)

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest otwarty na współpracę wielu partnerów dla tworzenia wartości dla klienta oraz świadomy konieczności łączenia kluczowych kompetencji specjalistów wielu organizacji gospodarczych oraz innych interesariuszy działających na zasadzie non-profit w łańcuchach dostaw.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi na zakończenie semestru

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Geneza i definicja sieci biznesu. Rola łańcucha wartości w przedsiębiorstwach i w sieciach biznesu. Wirtualizacja działań jak czynnik stymulujący rozwój sieci biznesu. Koncentracja i wzrost skali działań korporacji a wzrost znaczenia MŚP w procesie rozwoju sieci biznesu. Rola asocjacjonizmu i koopetycji w sieciach biznesu. Rola i wpływ procesów integracyjnych zachodzących w gospodarce globalnej na zanikanie tradycyjnych struktur przedsiębiorstw. Znaczenie outsourcingu w nowych uwarunkowaniach rozwoju biznesu. Rodzaje outsourcingu. Strategiczne znaczenie outsourcingu. Światowe i krajowe trendy outsourcingu. Technologie informacyjne a outsourcing. Wydzielenie (outsourcing) funkcji przedsiębiorstwa jako stymulator przekształcania przedsiębiorstw w struktury sieciowe. Klastry, Sieci, Innowacje.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Czakon W. 2005. Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE w Katowicach. Katowice.

Porter M. E., Przewaga konkurencyjna narodów. Te Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London 1990

Porter, M. E. 2006. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa.


Literatura uzupełniająca


Bojar W., Kinder T. 2008. Synteza przeglądu i oceny działalności sieci sektora rolno-żywnoś­cio­wego MŚP w Polsce. (Synthesis of enrolment and evaluation of agri-food network activities in SME sector in Poland). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 15

Kłos M. 2009. Uwarunkowania i efekty stosowania outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach – stan faktyczny, perspektywy rozwoju. Praca doktorska. Maszynopis. UMK. Toruń.1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna