Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.11Pobieranie 1,92 Mb.
Strona27/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.11


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POWIĄZANIA SIECIOWE W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof.UTP

  Przedmioty wprowadzające

  Mikroekonomia, Makroekonomia

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych oraz zachodzących między nimi zależności w warunkach gospodarki rynkowej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15

-

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi scharakteryzować nowe metody elastycznej sieciowej organizacji działalności gospodarczej, w tym różne koncepcje terytorialnej organizacji działalności, a także określić ich znaczenie w rozwoju gospodarczym.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi przeprowadzić analizę korzyści oraz zagrożeń wynikających z rozwoju sieciowych form organizacji działalności gospodarczej dla przedsiębiorstwa, a także różnych systemów terytorialnych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy tendencji rozwojowych zachodzących we współczesnym świecie oraz świadomy potrzeby kreatywnego rozwiązywania trudności poprzez podejmowanie partnerskiej współpracy z innymi podmiotami.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, w tym multimedialny oraz ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykładu - egzamin pisemny; ćwiczenia - kolokwia i/lub sprawdziany

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Istota, rozwój i znaczenie podejścia sieciowego w działalności gospodarczej. Typy przekształceń organizacyjnych związane z rozwojem gospodarki sieciowej. Pojęcie sieci gospodarczych, ich formy oraz podstawowe cechy. Powiązania sieciowe a rozwój przedsiębiorstw o różnej skali działania – kooperacyjne sieci małych i średnich firm oraz sieci tworzone i organizowane przez duże firmy. Powiązania sieciowe a zmiany w przestrzennej organizacji działalności – procesy dyspersji lokalizacyjnej oraz przestrzennej aglomeryzacji rozwoju, a także metropolizacji. Korzyści oraz zagrożenia wynikające z aglomeryzacji rozwoju. Realny przebieg procesów konwergencji i dywergencji ekonomicznej na różnych poziomach terytorialnej organizacji a znaczenie polityki strukturalnej UE w omawianym zakresie. Różne koncepcje terytorialnej organizacji działalności gospodarczej (bieguny wzrostu, dystrykty przemysłowe, technopole i technopolie oraz klastry). Klastry - charakterystyka i typologia, różne ścieżki rozwoju i związane z nimi korzyści i zagrożenia.

  Czynniki rozwoju oraz polityka wsparcia w UE i Polsce dla systemów terytorialnych typu klastrowego. 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Rosińska M., Podejście sieciowe jako element koncepcji poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce (na przykładzie strategii rozwoju przedsiębiorczości UE). W: Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku, t. II. Pod red. J. Bilskiego, A. Kłysik-Uryszek, PTE, Łódź 2005.

Stryjakiewicz T., Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny. Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa 2005.

Brodzicki T. Szyltka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. IBnGR, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca


Adamowicz M. Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom IX, z. 2.

Gancarzyk J., Gancarzyk M. Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) – od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Regionalne i Lokalne, 2002, nr 2-3.Adamczyk-Łojewska G., Powiązania sieciowe w rozwoju terytorialnych systemów gospodarczych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, nr 32, s. 121-132.


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna