Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.10Pobieranie 1,92 Mb.
Strona26/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.10


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Ireneusz Bielski

  Przedmioty wprowadzające

  Marketing, Podstawy zarządzania

  Wymagania wstępne

  Zarządzanie projektami, analizy strategiczne

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student będzie znał kierunki i sposoby kształtowania organizacji przedsiębiorstwa dla celowej i systematycznej innowacji.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student posiądzie umiejętność dostrzegania i oceny zmian stanu środowiska traktowanego jako podstawowy stymulator procesów innowacyjnych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student kreatywny, otwarty na konieczność uczestnictwa w permanentnej transformacji stanu środowiska.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków, gry dydaktyczne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin ustny, kolokwium i/lub sprawdzian, przygotowanie projektu, złożenie1. referatu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Konkurencyjność i zdolność konkurencyjna przedsiębiorstw. Definiowanie miejsca i sposobu funkcjonowania firmy w systemie wytwarzania i dostarczania wartości. Innowacja a przedsiębiorczość. Zdolność do bisocjacji. Metafora w zarządzaniu a innowacja. Główne determinanty. Zasoby przedsiębiorstwa i powody ich transformacji – redundancja zasobów. Zagadnienie przewag konkurencyjnych. Innowacja jako sposób kształtowania przewag konkurencyjnych. Klasyfikacja, obszary i sposoby kształtowania przewag konkurencyjnych. Innowacyjność przedsiębiorstw, innowacja – istota i miejsce innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie technologią. Zasoby i działania na zasobach. Okazje do innowacji. Źródła inspiracji. Metody i techniki pracy twórczej. Indywidualne algorytmy wynalazków. Zarządzanie własnością intelektualną. Zarządzanie strategiczne. Szkoła zasobowa a technologia. Strategia przedsiębiorcza a klasyczny model strategii. Efektywność procesów innowacyjnych. Innowacje i inwestycje.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Tworzenie sieci i strumienia wartości. Analiza sektorowa i analiza SWOT. Wizja i misja firmy. Redefiniowanie miejsca w strumieniu wartości dodanej – okazji do innowacji. Model Chrysler Corp. Modele LDR, GE, BCG i ECG. Kształtowanie zdolności organizacyjnych. Organizacja i funkcjonowanie grup twórczych. Techniki inwentyczne. Poszukiwanie obszarów innowacji - inwentaryzacja stanu techniki/wiedzy, klasyfikacje, modele.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Bielski I., Innowacja w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwa UTP, Bydgoszcz 2007

Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000

P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, . Praktyka i zasady , PWE, Warszawa 1992

Przegląd Organizacji

Harvard Business Review Polska


Literatura uzupełniająca


Morgan G., Obrazy organizacji. WN PWN, Warszawa 2002

Bielski I., Innowacje. Przewodnik dla twórców i menedżerów, Seria TQM, OPO, Bydgoszcz 1994STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna