Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.8Pobieranie 1,92 Mb.
Strona24/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  KULTURA ORGANIZACYJNA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Iwona Posadzińska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania, Zachowania w organizacji, Zarządzanie strategiczne, Koncepcje zarządzania

  Wymagania wstępne

  Znajomość funkcji i czynników zarządzania i problematyki w/w przedmiotów

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15

-

-

-

-

-

1

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować pojęcie kultury. Objaśniać czynniki kształtujące kulturę. Rozróżniać typy kultur. Charakteryzować funkcje i etapy kształtowania kultury.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować , Formułować wnioski dotyczące istniejącej i pożądanej kultury organizacji. Projektować i przeprowadzić zmiany w obrębie kultury. Rozwiązać konflikty powstające na tle zarządzania w warunkach organizacji wielokulturowych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny w aktualizowaniu wiedzy na temat kultury organizacyjnej, otwarty na różne kultury, świadomy występowania problemów międzykulturowych, zdolny do działania w środowisku wielu kultur.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne - przygotowanie referatu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Etyka w biznesie. Etyka i moralność jako specyficzne formy przejawiania się kultury. Kulturowe uwarunkowania polskiego biznesu. Kultura jako zjawisko - pojecie kultury, geneza zjawisko kultury, poziomy kultury organizacyjnej, funkcje kultury organizacyjnej, czynniki kształtujące kulturę. Przejawy kultury organizacyjnej- symbolika - wyraz i środek ustalania znaczeń, sposoby komunikowania się, rytuały jako sposoby przekazywania treści, wartości, mity, tabu. Prezentacja typologii kultur organizacyjnych. Czynniki wpływające na typy struktur organizacyjnych - zarządzanie, komunikacja, kontrola, motywacja, organizacja, najwyższa wartość, działania pracowników, związek z innymi organizacjami, źródła władzy, formy nagradzania pracowników. Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy - aspekt kulturowy (cechy uczącego się przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo jako układ otwarty, cykl uczenia się, kultura uczącego się przedsiębiorstwa, zdolność przedsiębiorstwa douczenia się jako wymóg strategiczny). . Klimat zmian jako wymiar kultury organizacyjnej- pojęcie klimatu organizacyjnego, charakterystyka klimatu w kontekście zarządzania zmianami - skala przygotowania zmiany, trwałość postaw wobec zmian, poziom aktywności pracowników, typ mobilizacji psychologicznej, komunikacja interpersonalna, budowa klimatu zmian w przedsiębiorstwie. Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa - omówienie przykładów.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G.Aniszewska, PWN, Warszawa 2007

G.Hofstede, G.J. Hofstede, , PWE, Warszawa

Zbiegień - Maciąg L., Kultura w organizacji, PWN, Warszawa 2002


Literatura uzupełniająca


Tokarski S., Psychologia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995

Przegląd czasopiśmiennictwa – Przegląd Organizacji, Personel, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Management

Zarządzanie, pod red. A.Koźmińskiego i A.Piotrowskiego, PWN, Warszawa 20031   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna