Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.7Pobieranie 1,92 Mb.
Strona23/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE - COUCH

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, Prof. UTP

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15

-

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi scharakteryzować rolę i znaczenie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, rozróżnić nowe trendy planowania karier, motywowania i zatrudniania, objaśnić znaczenie mentora, organizacji uczącej się.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi decydować w zakresie rozwoju zawodowego, rozwiązywać problemy powstające podczas kariery zawodowej, zaprojektować i wdrażać formalne plany kierowania karierą.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy kwestii awansu zawodowego, otwarty na twórcze rozwiązywanie problemów powstających w czasie kariery zawodowej oraz zdolny do podejmowania decyzji w tym zakresie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, złożenie referatu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Sposoby kształtowania dróg awansu zawodowego, szczeble kariery zawodowej, rozwój zawodowy, problemy awansu zawodowego. Proces indywidualnego rozwoju, sekwencje rozwiązywania problemów powstających w czasie kariery zawodowej. Zachowania i postawy a doświadczenie. Kierunki rozwoju kariery zawodowej, praca optymalna, etapy kariery zawodowej. Poszukiwania, utrzymywanie, schyłek, planowanie. Samoocena i znaczenie mentora. Realizm w podejmowaniu decyzji i poznanie możliwości. Formalne programy kierowania karierą. Dopasowanie potrzeb jednostki do priorytetów i potrzeb organizacji. Rozwiązywanie napięć, konfliktów, problemów. Zwroty w karierze zawodowej, zmiany zaplanowane i nie planowane. Problematyki równowagi w rozwoju kariery.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.

Łosiewicz M., Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Agencja Placet. Warszawa 2001

Stoner J.A.F., Freeman R. E., Gilbert D.R. : Kierowanie. PWE. Warszawa 2001Literatura uzupełniająca


Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.

Świerzyński R., Rozmowa kwalifikacyjne. Jak wybrać najlepszych kandydatów. Biblioteka IPK ODDK. Gdańsk 2000.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna