Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.6Pobieranie 1,92 Mb.
Strona22/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY PODATKOWE

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15E

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdefiniować podatek, jako podstawowe narzędzie ekonomiczne oraz objaśnić siatkę pojęciową związaną z podatkami. Powinien zrozumieć zależności między podmiotem czynnym i biernym w stosunku podatkowym.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznać i odpowiednio zakwalifikować podatki w systemie podatkowym. Potrafi samodzielnie obliczać sumę podatku na podstawie prawidłowo wskazanej podstawy opodatkowania.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do stosowania odpowiednich konstrukcji podatkowych w praktyce.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne, przygotowanie i prezentacja referatu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Definicja podatku i systemu podatkowego. Zasady i funkcje podatkowe. Stałe cechy świadczenia podatkowego. Elementy konstrukcji wewnętrznej podatku.

  Klasyfikacje podatków. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Podatki stanowiące dochód budżetów samorządu terytorialnego. Podmioty stosunków prawnopodatkowych. Raje (oazy) podatkowe.  Ćwiczenia audytoryjne

  Wpływ podatków na sytuację społeczno-gospodarczą kraju. Problem wysokości opodatkowania. Krzywa Laffera. Dwie koncepcje zdolności podatkowej. Formy opodatkowania a rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, PWE, Poznań

Gajl N., Systemy podatkowe, opłat i ceł, studium porównawcze, PWE, Warszawa


Literatura uzupełniająca


Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna