Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.5Pobieranie 1,92 Mb.
Strona21/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARYS METODOLOGII BADAŃ NAUKOWYCH

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof.UTP

  Przedmioty wprowadzające

  Seminarium dyplomowe na pierwszym stopniu studiów, jako uzupełnienie problematyki

  Wymagania wstępne

  Doświadczenie związane z realizacją badań i pisaniem pracy dyplomowej na studiach I stopnia

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

30

-

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśniać podstawowe pojęcia i problemy związane z metodologią badań, a także scharakteryzować ogólne procedury i metody postępowania naukowego.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zaprojektować etapy koncepcyjnej i wykonawczej fazy badań, formułować problemy, cele i hipotezy badawcze, zastosować odpowiednie metody badań oraz zaprezentować i zinterpretować uzyskane wyniki.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy potrzeby intelektualnego rozwoju oraz kierowania własnym rozwojem.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, w tym multimedialny

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne lub ustne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Badania naukowe; metody, techniki i narzędzia badawcze; metoda naukowa, metodyka i metodologia. Cechy i funkcje poznania naukowego, w tym w badaniach podstawowych (teoretycznych) oraz stosowanych. Poziomy rozwoju i uprawiania nauki. Podstawowe etapy organizacji badań naukowych w ramach fazy koncepcyjnej oraz wykonawczej. Formułowanie problemu badawczego. Zakres przedmiotowy, problemowy, przestrzenny i czasowy badań oraz dobór liczby i charakteru badanych zmiennych. Formułowanie hipotez badawczych. Ogólne sposoby rozumowania naukowego, w tym w ekonomii i naukach o zarządzaniu: rozumowanie indukcyjne, rozumowanie dedukcyjne i hipotetyczno-dedukcyjne; istota i znaczenie falsyfikacjonizmu Poppera, rozwój nauki poprzez zmianę paradygmatów wg Kuhna. Źródła błędów naukowych. Studia literatury. Rozwiązywanie problemów i dobór metod w badaniach stosowanych. Metody jakościowe, w tym: obserwacja i jej rodzaje; wywiad, w tym zogniskowany wywiad fokusowy; metody eksperymentalne; metody heurystyczne. Metody ilościowe w badaniach naukowych: problem różnej skali pomiaru oraz typów wielkości ekonomicznych (zasoby i strumienie, nominalne i realne, względne i bezwzględne, mierzone w cenach bieżących i bazowych). Dane wtórne i pierwotne; badania pełne i niepełne (tzw. reprezentatywne). Populacja generalna i badana zbiorowość (tzw. próba) w badaniach reprezentatywnych; metody doboru próby a jej reprezentatywność. Wybrane metody analizy i oceny w naukach ekonomicznych, w tym w zarządzaniu: metody prakseologiczne; metody (mierniki) oceny przedsiębiorstwa; SWOT jako uniwersalna metoda analizy strategicznej; analiza modelowa; problem interdyscyplinarności. Metody i techniki przetwarzania zebranego materiału informacyjnego i prezentacji wyników. Metodyka i technika pisania prac promocyjnych, w tym magisterskich. Problem rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. KiW, Warszawa 2006.

Sławińska M., Witczak H., Podstawy medodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.

Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, Totuń 2008.


Literatura uzupełniająca


Łojewski S., Elementy metodologii projektowania systemów przestrzennych, Wyd. Uczeln. ATR, Bydgoszcz 1997

Groble A., metodologia nauk, Znak, Kraków 2006.Blaug M., Metodologia ekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995.


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna