Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona20/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem
  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Ewa Chojnacka

  Przedmioty wprowadzające

  Rachunkowość, Finanse, Analiza finansowa, Analiza ekonomiczna

  Wymagania wstępne

  Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości, analizy finansowej oraz zarządzania

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśniać charakterystykę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansów podmiotu.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować informacje pochodzące z systemu finansowego przedsiębiorstwa. Potrafi nadzorować stan finansów oraz planować zapotrzebowanie na kapitał w przyszłości.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy specyfiki finansów małego i średniego przedsiębiorstwa w szczególności w porównaniu z finansami dużych korporacji.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny lub ustny, zaliczenie pisemne lub studium przypadku

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Charakterystyka MŚP jako podmiotu rynku finansowego. Źródła informacji finansowej. Sposoby finansowania działalności bieżącej i rozwojowej. Koszt kapitału. Metody oceny dochodu i ryzyka inwestycji MŚP. Specyfika działalności inwestycyjnej MŚP. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Zastosowanie instrumentów finansowych w zabezpieczaniu MŚP przed ryzykiem działalności operacyjnej instrumentów inwestycyjnej. Finanse zagraniczne MŚP. Cykl życia przedsiębiorstwa a parametry finansowe.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Studium przypadków funkcjonowania MŚP. Badanie źródeł informacji finansowych w MŚP. Elementy zarządzania kapitałem obrotowym w MŚP. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w MŚP.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa

 1. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004


T. Łuczka., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne. Wyd. Naukowe PWN, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca


A. Bielawska, Finanse zagraniczne MSP wybrane problemy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

E.F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna