Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona2/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.1.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY I DO WYBORU:

  2. KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Lidia Nowakowska

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

-

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student po ukończeniu przedmiotu potrafi zdefiniować zasady i funkcje komunikacji międzykulturowej oraz rozpoznać różnice kulturowe z uwzględnieniem środowiska organizacji.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student posiada praktyczną umiejętność komunikowania się z przedstawicielami różnych kultur.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student przyjmuje postawę otwartości i aktywnie uczestniczy w dialogu międzykulturowym.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Ćwiczenia konwersatoryjne z elementami pokazu

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test pisemny

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Ćwiczenia audytoryjne

  Pojęcie komunikacji społecznej i system komunikacyjny. Współczesne teorie komunikowania się. Komunikacja w społeczeństwie ponowoczesnym. Kultura i jej znaczenie dla procesu komunikowania się. Podstawowe typy kultury ogólnej. Społecznie relewantne systemy religijne (chrześcijaństwo, judaizm, szintoizm, buddyzm, islam). Determinanty geograficzne, historyczne i narodowościowe. Tożsamość a komunikowanie. Rola kodu i symbolu. Rodzaje tożsamości: państwowa, narodowa, klasowa, regionalna, religijna, pokoleniowa, typu gender. Kulturowe uwarunkowania postaw i zachowań w organizacji. Wybrane modele komunikacji jednorodnej. Wielokulturowość w organizacji. Kulturowe etosy pracy. Kulturowe podłoże ograniczeń komunikacji w organizacji. Bariery i filtry przekazu informacji – uprzedzenia, stereotypy, schematy. Transformacja kulturowa i przenoszenie wzorów. Kultura masowa a komunikacja międzykulturowa. Ujednolicenie modelu komunikowania się w warunkach globalizacji.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Komunikacja międzykulturowa – zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Instytut Kultury, Warszawa 1995,

M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, WSziP, Warszawa 2005,

Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruk, Wyd. AE, Poznań 2002,

Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

M. Golka, Imiona wielokulturowości, Muza, Warszawa 2010.


Literatura uzupełniająca


Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996,

B. Kożusznik, Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005,

R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1999.

A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna