Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.2Pobieranie 1,92 Mb.
Strona18/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI UNIJNYMI

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem
  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Informatyki w Zarządzaniu/Pracownia Rozwoju Regionalnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Zajdel, dr Monika Klemke-Pitek

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie projektami, Podstawy zarządzania,

  Integracja europejska  Wymagania wstępne

  Umiejętność analizy, oceny

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student nabędzie wiedzę w zakresie zarządzania projektami unijnymi z uwzględnieniem specyfiki projektów unijnych według zagadnień programowych określonych w treściach kształcenia.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi dokonywać analiz wybranych problemów społeczno-ekonomicznych danej organizacji, umie sformować problem, cele i zaplanować działania skierowane na rozwiązanie wybranego problemu.

  Posiada umiejętność wyboru funduszu, programu i działania w zakresie pozyskania źródeł dofinansowania projektu.

  Potrafi zaprojektować kompletny wniosek o dofinansowanie z budżetem i harmonogramem projektu.

  Umie stworzyć zespół projektu oraz zaprojektować system monitoringu postępu finansowego i rzeczowego w projekcie.  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy jakie są możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej, wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań wybranych problemów organizacji. Jest chętny do współpracy z wieloma interesariuszami projektu oraz jest otwarty na nowatorskie rozwiązania.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie projektu oraz zaliczenie pisemne obejmujące wiedzę z wykładów.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykłady

  Fundusze i programy Unii Europejskiej. Rodzaje i kryteria podziału projektów europejskich. Przegląd dokumentów i wytycznych programowych na szczeblu UE, Polski i Regionu. Wybór projektów europejskich – kryteria oceny formalnej i merytorycznej. Proces zarządzania projektem według Metodyki PCM. Zespoły projektowe. Monitoring postępu rzeczowego i finansowego w projekcie. Zasady promocji projektów. Kontrola i analiza ryzyka w projektach UE. Skuteczność zarządzania informacją w projekcie. Polskie Standardy Ewaluacji. Rodzaje ewaluacji i zakres jej stosowania.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Tworzenie projektu z uwzględnieniem metodyki PCM. Prowadzenie analizy interesariuszy, sporządzanie drzewa problemów i drzewa celów. Weryfikacja projektu w oparciu o matrycę logiczną. Tworzenie zespołów projektowych wraz z opracowaniem schematów organizacyjnych i funkcjonalnych dla potrzeb projektu. Sporządzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie projektu z budżetem i harmonogramem. Analiza ryzyka w projekcie.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Zarządzanie projektem europejskim, Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Roszkowski Henryk, Wiatrak Andrzej Piotr, Zarządzanie projektem - istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.

Dokumenty i wytyczne MRR ze strony www.mrr.gov.pl


Literatura uzupełniająca


Lock, Dennis., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Ładysz Jerzy, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej Wydawnictwo PWE 2008r.

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydawnictwo MRR, Warszawa 2006.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna