Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona17/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY INFORMACYJNE ZARZĄDZANIA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie przedsiębiorstwem
  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie, technologie informacyjne, organizacja przedsiębiorstw

  Wymagania wstępne

  Umiejętność posługiwania się s. o. Windows i aplikacjami Office

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15E

-

30

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu nauk o zarządzaniu i informatyki, jaka jest niezbędna w nowoczesnym zarządzaniu. Potrafi formułować i charakteryzować problemy związane ze specyfiką różnego rodzaju oprogramowania dla przedsiębiorstw (małych, średnich i dużych) oraz organizacji (typu non profit i publicznych) oraz zarządzania nimi. Potrafi objaśniać istotę różnych koncepcji, metod i technik funkcjonowania systemów informatycznych. Rozróżnia dostępne na rynku pakiety zintegrowane oraz przeznaczenie poszczególnych modułów zawartych w pakiecie zintegrowanym.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student posiada umiejętność gospodarowania i zarządzania różnymi zasobami rzeczowymi, ludzkimi i niematerialnymi oraz projektowania przedsięwzięć i zarządzania procesami w różnych sektorach działalności, organizacjach gospodarczych i w administracji. Potrafi zastosować dostępne narzędzia informatyczne wykorzystujące metody statystyczne i matematyczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych i umie podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju jednostkach gospodarczych. Potrafi stosować narzędzia informatyczne do niezbędne do użycia właściwych technik planowania oraz różnego typu narzędzi do koordynowania działań. Będzie potrafił objaśnić i przeanalizować podstawowe zagadnienia związane z marketingiem relacji z klientami. Posiądzie umiejętność wykonania planów marketingowych, potrafi zarządzać sprzedażą, serwisem, klientami .

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy możliwości wykorzystania systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Charakteryzuje się dużą aktywnością i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów zawodowych, jest zdolny do współdziałania w zespołach ludzkich i otwarty na podejmowanie współpracy.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  bieżąca ocena umiejętności posługiwania się systemem ERP, CRM, SCM

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Wdrażanie systemów zintegrowanych, Zarządzanie przedsiębiorstwem - system zarządzania organizacją a system informacyjny, zarządzanie wiedzą i relacjami w biznesie. Definicja Systemu Zarządzania Relacjami z Klientem - CRM, Ujęcie strategiczne, Ujęcie marketingowe, Ujęcie informatyczne, Warunki i korzyści stosowania CRM, Etapy wdrożenia, (Customer Relationship Management - CRM). Zarządzanie Marketingiem, planowanie, rozwój oraz realizacja działań marketingowych na każdym etapie interakcji z klientem, Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzanie Serwisem, Zarządzanie partnerami handlowymi, Obsługa klienta, Zarządzanie promocją handlową

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Wybrane informatyczne systemy dziedzinowe w obsługi procesów logistycznych - zakup, magazynowanie. Tworzenie zbiorów transakcyjnych, zasady rozliczania kosztów materiałowych. Integracja procesów logistycznych z podsystemem finansów księgowości w systemie zintegrowanym SIMPLE ERP. Tworzenie dokumentów zleceń na wyroby bądź usługi w organizacji dla potrzeb planowania i rozliczania produkcji. Wykonanie procesów integracji zleceń produkcyjnych na dokumenty kadrowo – płacowe i sporządzanie listy płac powiązanych z emisją okreś­lonych dokumentów finansowo-księgowych. Raportowanie informacji z systemów transakcyjnych, jako jedna z podstawowych funkcji zasileń informacyjnych systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza zakresu oferty systemów internetowych ASP, jako wariant ograniczenia kosztów eksploatacyjnych zaawansowanych aplikacji (CRM i SCM) stanowiących standardy komputerowego wspomagania zarządzania firmą. Prezentacja zakresu zastosowań aplikacji GIS w administracji państwowej, przedsiębiorstwach infrastruktury i systemach transportowo-spe­dy­cyj­nych. Rozpoznanie zasad tworzenia hurtowni danych oraz systemów OLAP i data mining w systemach baz danych analitycznych dostępnych w technologii MICROSOFT oraz ORACLE. Archiwizacja dokumentów źródłowych systemu w powiązaniu z tworzeniem hurtowni danych, jako podstawy do analitycznej bazy danych przedsiębiorstwa. Rozpoznanie zasad tworzenia hurtowni danych oraz systemów OLAP i data mining w systemach analitycznych baz danych dostępnych w technologii MICROSOFT oraz ORACLE.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Drelichowski L. Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uczelniane ATR. Bydgoszcz 2000

Januszewski A. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 - Zintegrowane systemy transakcyjne, Tom 2 – Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarzadzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008


Literatura uzupełniająca


Drelichowskiego L. ,Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, ATR, 2000

Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla

zarzadzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005

Adamczewski P.: Zintgrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 20031   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna