Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona15/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   65

Kod przedmiotu…… … Pozycja planu: C.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRAWO HANDLOWE

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Zakład Prawa Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy prawa cywilnego

  Wymagania wstępne

  Podstawowa znajomość zasad prawy cywilnego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi operować podstawowymi zasadami rządzącymi prawem handlowym, regułami dotyczącymi tworzenia, działania podmiotów prawa handlowego, potrafi scharakteryzować i zdefiniować podstawowe kwantum wiedzy na temat komercjalizacji i prywatyzacji, student potrafi również objaśnić reguły rządzące prawem upadłościowym i naprawczym.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykorzystać regulacje prawne dotyczące obrotu papierami wartościowymi, roli giełdy papierów wartościowych, domów maklerskich w obrocie wewnątrzkrajowym, jak i międzynarodowym. Student potrafi w praktyce podejmować czynności prawne zmierzające do otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółek osobowych prawa handlowego, nadto potrafi korzystać z umów nienazwanych (leasing, franchising, factoring), oraz reguł prawa wekslowego w obrocie prawnym.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do sformułowania i zawarcia umowy osobowej spółki jawnej oraz do przygotowania umów spółek kapitałowych, jest świadomy praw i obowiązków wspólników spółek osobowych prawa handlowego, ponadto student jest zdolny do prawidłowego wypełniania formularzy Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie rejestracji osobowej spółki jawnej, dodatkowo jest świadomy zasad rządzących prawem handlowym, upadłościowym i naprawczym.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie współczesnego prawa. Źródła prawa handlowego: ogólna charakterystyka, kodeks spółek handlowych. Cechy charakterystyczne obrotu handlowego: cywilnoprawny charakter stosunków handlowych, seryjność obrotu handlowego, pewność i bezpieczeństwo obrotu handlowego, wolność obrotu handlowego, internacjonalizacja obrotu handlowego.

  Pojęcie podmiotu handlowego/gospodarczego. Firma podmiotu gospodarczego. Rodzaje podmiotów prawa handlowego: spółki osobowe, spółki kapitałowe. Spółki osobowe: spółki jawne (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek, likwidacja spółki), spółki partnerskie (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek), spółka komandytowa (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek i ustąpienia wspólnika), spółka komandytowo – akcyjna (zasady tworzenia, działania, stosunek do osób trzecich, rozwiązania i likwidacji spółki). Spółki kapitałowe: spółka z ograniczona odpowiedzialnością (zasady tworzenia, działania spółki i łączenia spółek z o. o., władze spółki, udziały, prawa i obowiązki wspólników – zgromadzenie wspólników), zmiana umowy spółki z o. o., wyłączenie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja spółki, odpowiedzialność cywilnoprawna. Spółka akcyjna: zasady tworzenia i działania spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, organy spółki – ich prawa i obowiązki, zmiana statusu spółki i zwykłe podwyższenie kapitału, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie kapitału, rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Łączenie, podział i przekształcanie spółek: łączenie spółek kapitałowych, zasady łączenia się z udziałem spółek osobowych, podział spółek, zasady przekształcania spółki osobowej w spółkę kapitałową, zasady przekształcania spółki kapitałowej w spółkę osobową, zasady przekształcania spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, zasady przekształcania spółki osobowej w inną spółkę osobową. Zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej. Zasady komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych: zasady przekształcania i likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, zasady przekształcania przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa komunalne. Przedsiębiorstwa transportowe. Działalność gospodarcza w dziedzinie poczty i telekomunikacji. Zasady tworzenia i działania banków. Działalność ubezpieczeniowa. Zasady tworzenia, działania i likwidacji ubezpieczycieli. Zasady działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych: podstawy prawne działalności, podmioty uprawnione, zezwolenia, objęcie kapitału rejestracja sądowa. Zasady lik­wi­dacji i upadłości podmiotów gospodarczych. Postępowanie upadłościowe: zasady ogłoszenia upadłości, postępowanie zabezpieczające, upadłość podmiotu gospodarczego, skutki ogłoszenia upadłości, masa upadłości, postępowanie układowe, bankowe postępowanie układowe. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe: jurysdykcja krajowa, uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych, współpraca z zagranicznymi sądami i zarządcami zagranicznymi.  Ćwiczenia audytoryjne

  Postępowanie naprawcze w przypadku zagrożenia niewypłacalnością dłużnika. Czynności handlowe. Rozliczenia. Zabezpieczenia roszczeń: ogólne zasady związane z czynnościami handlowymi, systematyka czynności handlowych. Stosunki zobowiązaniowe w obrocie handlowym. Umowy nienazwane: leasing, franchising, factoring, inne umowy nienazwane. Papiery wartościowe i ich funkcja w obrocie handlowym: pojęcie akcji i obligacji, charakter prawny akcji i obligacji, nabywanie, zbywanie i wykup akcji i obligacji, pojęcie i rodzaje weksla, czynności wekslowe – funkcje weksla, charakter prawny zobowiązania wekslowego, pojęcie i rodzaje czeków, czek w obrocie gospodarczym, akredytywy dokumentowe, bony prywatyzacyjne, konosamenty, kwity składowe (warranty). Rynek papierów wartościowych: zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi, zasady depozytu papierów wartościowych, Komisja Papierów Wartościowych, maklerzy, wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi (giełda), pojęcie i zasady funkcjonowania funduszami powierniczymi, zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej przy publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zasady zabezpieczeń w obrocie handlowym: pojęcie i zasady funkcjonowania gwarancji i poręczeń bankowych, bankowy zastaw rejestrowy, przewłaszczenie powiernicze, blokada środków pieniężnych. Rodzaje podmiotów prawa handlowego: spółki osobowe, spółki kapitałowe. Spółki osobowe: spółki jawne (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek, likwidacja spółki), spółki partnerskie (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek), spółka komandytowa (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek i ustąpienia wspólnika), spółka komandytowo – akcyjna (zasady tworzenia, działania, stosunek do osób trzecich, rozwiązania i likwidacji spółki).

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2006,

K. Kruczalak, Prawo handlowe, Zakamycze 2004,

K. Kruczalak, Umowy i inne czynności handlowe, Warszawa 2002,


Literatura uzupełniająca


A. Kappes, Prawo cywilne i handlowe, Warszawa 2006,

R. Golat, K. Golat, Umowy nietypowe w obrocie cywilnoprawnym. Umowy nienazwane, Warszawa – Jaktorów 2001,

K. Kruczalak, Zarys prawa handlowego, Warszawa 2001,


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna