Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona14/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Zakład Zarządzania Innowacyjnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Danuta Andrzejczyk

  Przedmioty wprowadzające

  Ekonomia, Marketing, Prawo gospodarcze

  Wymagania wstępne

  Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować pojęcie przedsiębiorczości, formułować cechy przedsiębiorcy, objaśniać rolę i znaczenie przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki, scharakteryzować modele działań przedsiębiorczych, wskazać bariery ograniczające przedsiębiorczość .

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi formułować i analizować szanse i zagrożenia dla działalności gospodarczej, kalkulować koszty ekonomiczne i rachunkowości, korzystać z informacji o projektach dla przedsiębiorczości, obliczać wynik działania gospodarczego, planować przedsięwzięcie, przeprowadzić analizę otoczenia, sporządzić biznes plan, zinterpretować wskaźniki ekonomiczne.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest chętny do wypracowywania w sobie cech przedsiębiorczości, jest kreatywny, i otwarty na polu zachowań przedsiębiorczych, świadomy otoczenia mikro i makroekonomicznego, jest zdolny do współpracy z instytucjami działającymi dla przedsiębiorczości.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny lub ustny, kolokwium, przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Definicje przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jako szczególny zasób. Aspekty przedsiębiorczości, jej rodzaje i typy. Modele działań przedsiębiorczych w warunkach gospodarki rynkowej. Charakterystyka zachowań przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość jako proces. Determinanty i bariery rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Instytucje działające na rzecz pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Przedsiębiorca, przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Aspekty prawno-organizacyjne towarzyszące powstawaniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość jako kompetencja współczesnego menedżera. Planowanie przedsięwzięć. Zapewnienie zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczych planów. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim. Przedsiębiorczość a innowacyjność. Szacowanie spodziewanych wyników podejmowanych działań.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W., Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, Gdańsk, Book market, 2009

Kaczmarzyk K., Przedsiębiorczość jako sposób myślenia i działania, Warszawa, Promotor, 2008

Moczydłowski J., Pacewicz J., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 2007


Literatura uzupełniająca


Kapusta F., Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, WSZiB w Poznaniu Filia we Wrocławiu, Poznań-Wrocław, 2006

Horosz P., Antoniuk A., Prawne podstawy przedsiębiorczości, Woltares Kluwer Polska, Warszawa, 2008

Strużycki M., (red. Nauk. ), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, SGH, Warszawa, 2006


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna