Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona13/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Arkadiusz Januszewski

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Rachunkowość finansowa

  Wymagania wstępne

  znajomość podstawowych klasyfikacji kosztów, podstawowe umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

30E
30


6

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi scharakteryzować zadania, narzędzia i me­tody rachunkowości zarządczej, objaśniać wpływ metod kalkulacji na wysokość kosztów, cen, ocenę rentowności i podejmowanie decyzji zarządczych; formułować i rozwiązywać problemy decyzyjne na bazie rachunku kosztów zmiennych rachunkowości zarządczej; objaśniać zestawienia prezentujące różne rachunki marż pokrycia.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do two­rze­nia modeli kalkulacji kosztów i cen, do analizy progu rentowności; stosować Menedżer Scenariuszy w analizie analizy wrażliwości oraz Solver do rozwiązywania pro­ble­mów optymalizacyjnych rachunkowości zarządczej

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy możliwości, jakie dają metody i na­rzę­dzia rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz jest chętny do korzystania z arkusza kalkulacyjnego w rachunkowości zarządczej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykład - egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru,

  ćwiczenia laboratoryjne - sprawdzian umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w kalkulacji kosztów i cen, analizie rentowności i rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych rachunkowości zarządczej 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Istota rachunkowości zarządczej, jej rola i miejsce w systemie informacji zarządczej przedsiębiorstwa. Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania. Metody kalkulacji kosztów. Tradycyjne modele rachunku kosztów: rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów pełnych. Decyzje kierownicze na bazie rachunku kosztów zmien­nych. Analiza zależności „Koszty – rozmiary produkcji – zysk” (CVP) i analiza progu rentowności (BEP). Decyzje cenowe (ustalanie ceny optymalnej, kalkulacje cen na bazie kosz­tów). Rachunki kosztów pos­tu­lowanych. Centra odpowiedzialności. Wielostopniowy i wieloblokowy ra­chu­nek wyników oceny centrów odpo­wie­dzialności. Budżetowanie ope­ra­cyj­ne kosztów i przychodów oraz analiza od­chyleń. Organizacja i metodyka con­trol­lingu operacyjnego. Istota rachunku kosztów działań (Activity Based Costing–ABC). Strategiczne zarządzanie kosz­tami działań: decyzje asor­ty­mentowe, decyzje dotyczą­ce współpracy z klien­tami i dostaw­cami. Rachunek kosztów dzia­łań stero­wany czasem (Time-Driven ABC). Koncepcje stra­tegicznego za­rzą­dza­nia kosztami, a planowanie i controlling strategiczny.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Ćwiczenia realizowane w laboratorium z wykorzystaniem arkusza kal­ku­la­cyjnego. Modele kalkulacji kosztów. Wpływ doboru klucza rozliczeniowego kosztów pośrednich na wysokość kosztów jednostkowych. Modele kalkulacji cen metodą księgową. Modele analizy wrażliwości zysku (w tym dźwigni ope­racyjnej), z wykorzystaniem menedżera scenariuszy i narzędzia Szukaj Wyniku. Graficzna analiza progu rentowności. Rozwiązywanie problemów optyma­lizacyjnych ra­chun­kowości zarządczej z wykorzystaniem Solvera.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Sobańska I. (red.) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. C.H.Beck 2006

Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 2000 i późniejsze

Sojak S. i inni, Rachunkowość zarządcza w arkuszu kalkulacyjnym, TNOiK, Toruń 2004


Literatura uzupełniająca


Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zagadnienia rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa 2002

Kaplan R.S. Cooper R. Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000

M. Kolberg, Excel w firmie. Przykłady zastosowań, Robomatic 2002

Controlling i rachunkowość zarządcza. Miesięcznik, Wydawca INFOR1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna