Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona12/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  MARKETING MIĘDZYNARODOWY

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Ewa Koreleska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy marketingu

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstaw marketingu

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia marketingu międzynarodowego, scharakteryzować cechy specyficzne marketingu międzynarodowego, zdefiniować międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw, określić stopień ich internacjonalizacji, zna proces segmentacji rynku międzynarodowego oraz możliwości kształtowania podstawowych instrumentów marketingu-mix - produkt, dystrybucję, cenę i komunikację w marketingu międzynarodowym.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi oceniać możliwości prowadzenia działań marketingowych na `wybranym rynku zagranicznym, w tym scharakteryzować i ocenić otoczenie, umie zdefiniować grupy docelowe oraz zaprojektować narzędzia marketingu-mix w skali międzynarodowej i globalnej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy uwarunkowań i znaczenia działalności marketingowej w skali międzynarodowej i globalnej oraz jest otwarty na nowe trendy marketingowe. Potrafi współdziałać w grupie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, przygotowanie projektów, złożenie referatu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym. Alterglobalizm a marketing globalno-lokalny. Euromarketing. Międzynarodowe otoczenie marketingu – jego elementy: ekonomiczno-rynkowe, demograficzne, społeczno-kulturowe, polityczne, prawno-administracyjne, technologiczne, naturalne. Metodyka analizy międzynarodowego otoczenia marketingu. Badania marketingowe rynków zagranicznych. Segmentacja rynku międzynarodowego Strategie wejścia na rynki zagraniczne. Podstawowe strategie produktu, ceny i komunikacji w marketingu międzynarodowym. Strategie i systemy dystrybucji i logistyki na rynkach międzynarodowych i globalnych. Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania – ich narzędzia marketingowe.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Analiza praktycznych przypadków przedsiębiorstw – case study rozwiązywany przez studentów na każdym ćwiczeniu.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Wiktor J.W, Oczkowska R., Żbikowska A..: Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008

Duliniec E. (red): Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Wyd SGH, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca


Grzesiuk A.: Marketing międzynarodowy, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007

Schroeder J.: Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wyd. AE, Poznań 2007

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna