Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona11/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE PROCESAMI

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Arkadiusz Januszewski

  Przedmioty wprowadzające

  Koncepcje zarządzania

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych koncepcji i struktur zarządzania

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15E153

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi klasyfikować procesy w przedsiębiorstwie, rozumie i potrafi objaśnić różnice między orientacją funkcjonalną i procesową, zna i potrafi objaśnić różnice między różnymi koncepcjami zarządzania procesowego, zna i etapy, korzyści i zagrożenia wdrażania zarządzania procesowego w organizacji

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi identyfikować, ana­lizować i projektować przykładowe procesy

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy przewag zarządzania procesowego nad zarządzaniem funkcjonalnym oraz jest otwarty na wprowadzanie nowych koncepcji zarządzana procesowego w organizacji.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykład – egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

  ćwiczenia projektowe – wykonanie projektu odwzorowania wybranego procesu, opracowania opisującego rekonstrukcję wybranego procesu lub opracowania opisującego zastosowanie metod i narzędzi zarządzania procesami w wybranym przedsiębiorstwie 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją. Pojęcie procesu i zarządzania procesami. Cele zarządzania procesami. Klasyfikacje procesów (wg Portera, International Benchmarking Clearinghouse itp.). Łańcuch wartości przedsiębiorstwa – podejście procesowe. Formy organizacji procesowej. Charakterystyka procesów finansowych, magazynowych, pla­no­wania produkcji i zaopatrzenia, obsługi klienta, biurowych, przepływu pracy (workflow), międzyorganizacyjnych, procesów w łańcuchach i sieciach dostaw. Modele procesów (realizacji zamówień, ECR, SCOR, inne). Metodyka za­rzą­dzania procesami gospodarczymi. Zasady, etapy i problemy wdrożenia po­dej­ścia procesowego w organizacji. Rola i przykłady zastosowań tech­nologii informatycznych w reorganizacji procesów gospodarczych. Standaryzacja, identyfikacja i metody opisu procesów (mapy i diagramy przebiegu procesów). Analiza, projektowanie procesu i wdrażanie zmian. Informatyczne narzędzia do projektowania procesów. Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania (Business Process Reengineering, Business Process Improvement, Activity-Based Costing, Activity-Based Management I Time-Driven ABC, Total Quality Management, Just in Time, Kaizen itp.)

  Ćwiczenia projektowe

  Identyfikacja, analiza i restrukturyzacja procesów – studia przypadków. Tworzenie map i diagramów procesów gospodarczych w wybranych orga­nizacjach. Identyfikacja i analiza procesów i działań w projektach wdro­że­nio­wych koncepcji zarządzania na podstawie działań (Activity-Based Mana­gement i TimeDriven Activity-Based Costing).

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.

S. Nowosielski. Zarządzanie procesami gospodarczymi, AE Wrocław, 2004.

J. Peppard, P. Roland, Re-engineering, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.


Literatura uzupełniająca


I. Durlik, Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Placet, Warszawa 1998

M. Hammer, J. Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996

R.L. Manganelli, M.Klein. Reengineering, PWE W-wa 1998

A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 – Zintegrowane systemy transakcyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2008

R.S. Kaplan R.S, S.R.Anderson, Rachunek kosztów działań sterowany czasem. Wydaw­ni­ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

J. Miller, Zarządzanie kosztami działań. Wig-Press. Warszawa 20001   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna