Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona10/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  RYNEK FINANSOWY

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Zakład Prawa i Podstaw Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Czesław Giryn

  Przedmioty wprowadzające

  Mikro- i makroekonomia

  Wymagania wstępne

  Znajomość norm i zasad rynku oraz funkcjonowania przedsiębiorstw

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

30E

15

-

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, np.: definiować, scharakteryzować zjawiska dotyczące rynku pieniężnego i kapitałowego.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, np.: analizować i zinterpretować zjawiska zachodzące na jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków jakim jest rynek finansowy.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do aktywnego podjęcia prób uczestnictwa w rynku kapitałowym.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia prezentacje przygotowane przez studentów

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Charakterystyka rynku finansowego i jego podział. Ogólna charakterystyka rynku pieniężnego i instrumenty rynku pieniężnego. Rola banku centralnego i banków komercyjnych na rynku pieniężnym. Narzędzia banku centralnego na rynku pieniężnym.

  Ogólna charakterystyka rynku kapitałowego. Pojęcie, istota i funkcje rynku kapitałowego. Segmenty rynku kapitałowego.

  Instrumenty rynku kapitałowego. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych. Akcje i obligacje jako podstawowe instrumenty rynku kapitałowego.

  Rynek pierwotny instrumentów rynku kapitałowego. Emisja papierów wartościowych. Oferta publiczna i pierwsza oferta publiczna. Prospekt emisyjny. Emitenci i inwestorzy na rynku pierwotnym.

  Rynek wtórny instrumentów rynku kapitałowego.

  Rynek regulowany, alternatywny system obrotu. Giełda papierów wartościowych. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni na rynku wtórnym. Fundusze wspólnego inwestowania na rynku kapitałowym.

  Podstawy inwestowania na rynku kapitałowym. Determinanty decyzji inwestycyjnych. Podstawowe strategie inwestowania.

  Rynek kapitałowy w Polsce. Ryzyka na rynku kapitałowym.  Ćwiczenia audytoryjne

  Narzędzia banku centralnego wpływające na kształtowanie się rynku pieniężnego. Rynek międzybankowy i jego znaczenie. Cena pieniądza na rynku międzybankowym i zasady ustalania cen pieniądza na tym rynku. Banki komercyjne i ich relacje z bankiem centralnym. GPW i zasady jej funkcjonowania. Instrumenty finansowe na rynku publicznym. Transakcje na GPW. Zasady składania zleceń. Metody analizy giełdowej i ocena ryzyk.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 (lub późniejsze wydanie)

E. Ostrowska, Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007

W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003


Literatura uzupełniająca


Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Wydawnictwo Twiger, Warszawa

L. Ostrowska, Banki na rynkach kapitałowych, 2007

W. Przybylska-Kapuścińska, Nowe usługi finansowe w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002Wydział Zarządzania
Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Zarządzanie

GRUPA C
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.1

 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska

  Przedmioty wprowadzające

  Makro- i mikroekonomia, zarzadzanie

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15E

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśniać zasady i prawidłowości zarządzania strategicznego.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potraf zastosować metody analizy strategicznej i planowania strategicznego w rozwiązywaniu problemów zarządzania

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w tworzeniu wizji i misji strategicznej oraz użyciu metod implementacji strategii.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Istota strategii i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Poziomy i rodzaje klasycznych strategii. Globalny i lokalny kontekst strategii. Wizja misja i cele strategiczne organizacji. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji. Metody planowania strategicznego. Implementacja strategii. Strategia a struktura oraz strategia a kultura organizacji. Kontroling strategiczny. Zarządzanie strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego. Organizacja ucząca się. Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej. Modele biznesu (bezpieczeństwa). Zarządzanie strategiczne w narastającej turbulencji otoczenia.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Definicja i istota zarządzania strategicznego oraz strategii. Misja a wizja strategiczna, podstawowe elementy misji, cele strategiczne. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego: metody bezscenariuszowe (analiza trendów, metoda delficka, metoda PEST). Metody analizy otoczenia bliższego: metoda „pięciu sił” M. Portera, analiza grup strategicznych w sektorze. Benchmarking jako metoda strategicznego usprawniania organizacji. Metody kompleksowe w analizie strategicznej: analiza SWOT, analiza SPACE, cykl życia organizacji. Metody portfelowe (macierz BCG, macierz GE, macierz ADL). Elementy controlingu strategicznego.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. PWN, Warszawa 2005

K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001


Literatura uzupełniająca


L. Berliński, Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2001

R. Krupski (red.) Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 20011   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna