Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.10Pobieranie 2,29 Mb.
Strona75/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.10


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  TECHNIKI ORGANIZATORSKIE I DECYZYJNE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Iwona Posadzińska, dr Rafał Drewniak

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Procesy informacyjne w zarządzaniu

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstaw zarządzania, umiejętność identyfikowania podstawowych problemów organizacji i źródeł pozyskiwania informacji

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10

10

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować i objaśniać problemy przedsiębiorstwa w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Wskazać czynniki określające sytuacje decyzyjne. Wybrać optymalny wariant decyzyjny.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować problemy decyzyjne. Stosować klasyczne i nowoczesne techniki decyzyjne. Korzystać z informacji. Wdrażać rozwiązania organizacyjne związane z systemem gromadzenia informacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny w korzystaniu z metod i technik decyzyjnych. Kreatywny w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Otwarty na niestandardowe koncepcji. Współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin gospodarczych i społecznych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków, gry dydaktyczne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne, kolokwium, przygotowanie ćwiczeń

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Rola miejsce podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacją (funkcje zarządzania a decydowanie, informacje w procesie decyzyjnym, system informacyjno – decyzyjny w zarządzaniu). Proces podejmowania decyzji (tryb dokonywania wyborów, formy podejmowania decyzji, organizacyjne przesłanki wdrażania decyzji). Decyzje kierownicze w zarządzaniu (klasyfikacja decyzji i ich typologia, istota decyzji kierowniczych, strategiczna rola wyborów kierowniczych, wpływ informacji na decyzje). Techniki i narzędzia podejmowania decyzji (podstawowe narzędzia analizy ilościowej i jakościowej w decydowaniu, metody ilościowe, twórcze myślenie, rozwijanie zdolności twórczego myślenia). Racjonalność procesów decyzyjnych (racjonalność rzeczowa i metodologiczna, czynniki ograniczające racjonalność), bariery w podejmowaniu decyzji i sposoby przeciwdziałania. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności, ryzyka i niepewności oraz w warunkach konfliktu. Zastosowanie technik decyzyjnych ilościowych i jakościowych. Organizacja systemu zarządzania i pracy biurowej (schemat postępowania w badaniu organizacji zarządzania, struktura organizacyjna jako narzędzie organizowania i przedmiot zmian).

  Ćwiczenia audytoryjne

  Metody badania pracy (rejestracja stanu istniejącego i jego analiza, ustalenie rzeczywistej efektywności prac, analiza wykorzystania czasu pracy, projektowanie organizacji). Techniki restrukturyzacji pracy – nowe formy organizacji pracy (rotacja pracy, rozszerzanie zadań, wzbogacanie treści pracy, uelastycznianie czasu pracy, organizacja i zarządzanie pracą w grupach pracowniczych ). Techniki twórczego podejmowania decyzji (burza mózgów). Techniki podejmowania decyzji w warunkach ryzyka – koncepcja wartości oczekiwanej, drzewo decyzyjne, tablice wypłat). Rodzaje struktur organizacyjnych i czynniki wpływające na zmiany. Organizacja wybranego stanowiska pracy.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Metody i techniki organizatorskie, pod red. J.Skalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001

Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław 2000

Mikołajczaj Z., Techniki organizatorskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2005


Literatura uzupełniająca


J.Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wyd. PSB, Kraków 1995

J.Antoszkiewicz, Metody heurystyczne, PWE, Warszawa 1982

Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław 2000

O'Shaughnessy J., Organizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996Krupski R., Przybyła M., Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowania, Ossolineum, Wrocław 1996


1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna