Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona73/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Marek Sikora

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

10E

10

-

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zaprezentować nowe koncepcje i metody zarządzania logistycznego. Ma wyrobione przekonanie, że w działalności gospodarczej istotnym elementem jest przemieszczanie dóbr materialnych, informacji, środków finansowych. Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów logistycznych oraz metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów logistycznych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student posiadzie umiejętność analizy przypadków logistycznych, mająca na celu nabycie praktycznych umiejętności zarządzania logistyką. Posiądzie również umiejętność zastosowania poznanych metod w rozwiązywaniu problemów logistycznych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi świadomie współpracować z uczestnikami procesów logistycznych. Jest zdolny do świadomego wyboru dostępnych narzędzi dla uzyskania konstruktywnego wyniku w ramach realizowanego zadania. Przejawia dbałość aktualność danych wykorzystywanych w procesie decyzyjnym. Ma świadomość zagrożeń wynikających z ze złożoności łańcuchów logistycznych

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Geneza i pojęcie oraz funkcje logistyki. Logistyka a inne funkcje przedsiębiorstwa. Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw. Pojęcie łańcucha dostaw. System logistyczny w przedsiębiorstwie: elementy systemu logistycznego, funkcje działu logistyki, miejsce logistyki w przedsiębiorstwie. Zarządzanie logistyką zaopatrzenia w przedsiębiorstwie: zarządzania bazą dostawców, zarządzanie materiałami, koncepcja just-in-time; planowanie potrzeb materiałowych (MRP). Zarządzanie logistyką produkcji: obszary logistyki produkcji, informatyczne wspomaganie systemu logistycznego. Zarządzanie logistyką dystrybucji; logistyka dystrybucji w łańcuchu dostaw, kanały dystrybucji, logistyczna obsługa klienta, standardy obsługi klienta. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP). Zapasy w systemie logistycznym: Znaczenie i klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwie. Funkcje zapasów, koszty utrzymywania zapasów. Magazynowanie w przedsiębiorstwie.

  Ćwiczenia audytoryjne


  Graficzna metoda wyboru dostawcy. Analiza ABC i XYZ. Gospodarowanie materiałami w procesie zaopatrzenia. Gospodarowanie materiałami w procesie produkcji. Projektowanie zagospodarowania magazynu. Sterowanie strukturą zapasów. Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Analiza kosztów maga­zynowania. Planowanie produkcji. Planowanie potrzeb dystrybucji. Koszty logistyki w dystrybucji. Metody przestrzennego konfigurowania sieci logistycznej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006

J. J. Coyle, E. Bardi, C. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2002

Ciesielski M., Instrumenty zarządzania logistycznego, PWN, Warszawa 2006.

Abt S.: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 1998.Literatura uzupełniająca


Twaróg J.: Koszty logistyki przedsiębiorstw. Biblioteka Logistyka. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2003

E. Gołembska, Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE Warszawa 2006M. Ciesielski, (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna