Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona72/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D. 4.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  HANDEL ELEKTRONICZNY I E-BUSINESS

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Grzegorz Dzieża, dr inż. Marek Sikora

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Informatyka w zarządzaniu, Systemy baz danych

  Wymagania wstępne

  Podstawy obsługi komputera, znajomość aplikacji bazodanowych, swobodne poruszanie się po zasobach internetowych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10

-

10

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, scharakteryzować przykłady modeli typowych rynków elektronicznych. Potrafi zdefiniować Formy biznesu elektronicznego oraz objaśniać przyczyny Rozwoju rynków elektronicznych. Umiejętność identyfikacji podstawowych komponentów i typologii systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz serwisów WWW umożliwi mu dokonanie wyboru właściwych metod w celu wyszukania, monitorowania i analizy potrzeb informacyjnych użytkowników w organizacjach gospodarczych. Student potrafi rozpoznać i wykorzystać dostępne oprogramowanie do obsługi Internetu w celu właściwej organizacji zadań dla świadczenia usług informacyjnych i handlowych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykonać analizę merytoryczną w celu oceny funkcjonalności portali handlowych oraz sklepów internetowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa agrobiznesu. Potrafi zaplanować i założyć konta w serwisach portalowych oraz obsługiwać usługi komunikacyjne i społecznościowe oferowane w Internecie. Student potrafi wykorzystać istniejące portale giełdowe do sprzedaży produktów. Potrafi właściwie zaprojektować i wdrożyć spersonalizowaną ofertę handlową i sporządzić analizę skuteczności sprzedaży. Potrafi wykonać analizy i zinterpretować wyniki udostępnianych w Internecie baz danych portali branżowych opracowanych dla potrzeb gospodarki żywnościowej. Student potrafi zaplanować i wykonać stronę internetową. Uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną, związaną z różnymi sposobami wykorzystania technologii internetowych, przekazywania informacji i korzystania z niej w formie elektronicznej oraz wykorzystania ich w e-biznesie. Student posiada również umiejętność definiowania zapytań i wyszukiwania informacji w dedykowanych serwisach wyszukiwawczych. potrafi dobrać i skonfigurować narzędzia dostępne online w Internecie.

  Postawy

  Po ukończeniu przedmiotu student rozumie kompleksową problematykę związaną z serwisami WWW oraz systemami informacyjno-wyszukiwawczymi (SIW). Swobodnie posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z technologiami internetowymi. Student ma świadomość możliwości i ograniczeń w procesie projektowania architektury serwisów informacyjnych WWW. Kreatywnie stosuje metody, techniki oraz wskaźniki oceny różnych aspektów usług Internetowych. Jest otwarty na nowe standardy i rozwiązania w dziedzinie IT.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne,

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny w formie testu, zaliczenie praktyczne przy komputerach, projekt indywidualny

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Terminologia związana z gospodarką elektroniczną. Definicje nowej ekonomii i e-biznesu. Internet i łańcuch wartości wg Portera. Potencjalne wzrosty kosztów w e-biznesie. Zasady ochrony zasobów informatycznych. Rodzaje zabezpieczeń. Polityka zabezpieczeń. Certyfikaty cyfrowe – typy i sposoby weryfikacji. Podpis elektroniczny. Definicja handlu elektronicznego. Fazy rozwoju e-Commerce. Motory rozwoju handlu elektronicznego. Kategorie e-commerce. Rozwiązania B2B i B2CSklepy internetowe. E-sklepy wertykalane i horyzontalne. Schematy działania sklepów internetowych. Oprogramowanie do tworzenia sklepów internetowych. Zalety i wady e-sklepów. Rodzaje pasaży handlowych. Rodzaje aukcji. Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego. Sposoby płatności i autoryzacji. Problematyka prawna handlu elektronicznego. Domeny internetowe.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Podstawy HTML. Elementy arkuszy stylów CSS. Wykorzystanie edytora graficznego HTML typu WYSIWYG do wykonania strony WWW. Systemy zarządzania treścią – zasady i koncepcje – prezentacja na podstawie systemu na licencji GPL. Wymagania CMS – instalacja WEB serwerów. Przegląd podstawowych możliwości użytkowych CMS. Konfiguracja CMS – ustawienia globalne, język, statystyki, menu. Komponenty, moduły – przegląd, instalacja i zarządzanie.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Teluk T., E-biznes: nowa gospodarka, Helion 2002

Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Wyd. Helion 2003

Niedzwiedzinski M., Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe, PWN Warszawa 2005


Literatura uzupełniająca


Benicewicz-Miazga A., e-Business w Internecie i multimediach Mikom, Warszawa 2003

Bojarski R., E-biznes: podstawy informatyczne: praca zbiorowa. T. 2, Systemy, bazy danych, programowanie, marketing internetowy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2003Chmielarz W.: Systemy biznesu elektronicznego, DIFIN, Warszawa 2007

1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna