Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona70/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  MARKETING USŁUG

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Gotowska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy marketingu

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych pojęć i głównych teorii marketingu

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Seminaria

Ćwiczenia projektowe

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(S)

(P)

(T)

ECTS

V

10

10

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować usługi, rozróżniać cechy produktów materialnych i niematerialnych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować i zinterpretować studia przypadków metodami 7P, czynników jakości i RAPP.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w tworzeniu marketingu produktów niematerialnych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin pisemny, interpretacja case study

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  1. Charakterystyczne cechy usług i ich implikacje marketingowe. Klasyfikacja i typizacja usług. Funkcje usług. 2. Specyfika marketingu mix w działalności usługowej – metoda 7P. 3. Znaczenie jakości usług – metoda 18 czynników jakości. 4. Marketing relacyjny w usługach – metoda RAPP. 5. Problemy strategiczne w działalności usługowej. 6. Znaczenie usług w gospodarce narodowej.

  Ćwiczenia audytoryjne

  1. Pojęcie usług. Produkt materialny i niematerialny – różnice. 2. Case study1 – metoda 7P. 3. Case study2 – metoda 18 czynników jakości. 4. Case study3 – metoda RAPP. 4. Zarządzanie jakością w usługach.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług. Difin, Warszawa 2001.

2. Otto J., Marketing w firmie usługowej. Lodart, Łódź 2003.3. Styś A., Marketing usług. PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca


1. Guanin A., Olko J., Marketing usług i postępowanie nabywców. Małopolska Szkoła Handlowa, Tarnobrzeg 2001. 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  USŁUGI FINANSOWE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Zakład Prawa i Podstaw Ekonomii


  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Czesław Giryn

  Przedmioty wprowadzające

  Mikro- i makroekonomia

  Wymagania wstępne

  Znajomość norm i zasad rynku oraz funkcjonowania przedsiębiorstw

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

10

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznać i rozróżniać oraz scharakteryzować zagadnienia związane z usługami finansowymi.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować i decydować oraz interpretować zjawiska dotyczące zagadnień z zakresu sektora usług finansowych , które należą do najszybciej rozwijających się usług.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student w sposób świadomy i aktywny może współpracować z dostawcami usług finansowych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, prezentacje przygotowywane wg projektów studentów

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  pisemny test egzaminacyjny, zaliczenie- test pisemny oraz ocena za przygotowaną prezentację.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Usługi finansowe jako sektor usług, który jest jednym z najdynamiczniej się rozwijających sektorów usług. Bankowe usługi kredytowe dla przedsiębiorstw i ludności. Kredyty i depozyty bankowe. Substytuty kredytu bankowego. Usługi bankowości inwestycyjnej. Usługi zarządzania aktywami na zlecenie przedsiębiorstw i ludności. Usługi bankowości elektronicznej. Usługi zabezpieczające przed ryzykami. Usługi ubezpieczeniowe – tendencje ich rozwoju. Usługi pośrednictwa finansowego i tendencje ich rozwoju

  Ćwiczenia audytoryjne

  Analiza produktów bankowych : depozytowych , kredytowych. Praktyczne przygotowywanie wniosków kredytowych , zabezpieczenia kredytów. Pozyskiwanie środków przez przedsiębiorstwa na drodze emisji akcji , obligacji papierów komercyjnych. Gwarancje bankowe. Wykorzystanie współczesnych narzędzi teleinformatycznych w współpracy na linii bank-przedsiębiorstwo. Analiza produktów ubezpieczeniowych , ich rodzaje i zastosowanie. Wykorzystywanie instytucji pośrednictwa finansowego

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1.W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Poltext, Warszawa 2003.

2.I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Wyd. Twiger, Warszawa.

3.K. Gabryelczyk, Nowe usługi finansowe, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.

4.B. Kubska – Macierewicz, A. Stępniak, Rynek usług finansowych w UE. Szanse i wyzwania dla Polski, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.Literatura uzupełniająca1.A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstwa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003.

2.L. Ostrowska, Banki na rynkach kapitałowych, 2007.

3.R. Pastusiak, Bankowe konsorcjum kredytowe, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003.

4.W. Przybylska – Kapuścińska, Nowe usługi finansowe w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.5.Bankowość elektroniczna, pod red. A. Gospodarowicz, wyd. PWE, Warszawa 2004.1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna