Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona7/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Zakład Prawa Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy prawa cywilnego

  Wymagania wstępne

  Podstawowe zasady prawa konstytucyjnego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15
3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować i objaśnić pojęcie własności intelektualnej, autorstwa oraz własności autorskiej w znaczeniu prawnym, potrafi wskazać czas trwania własności intelektualnej oraz potrafi scharakteryzować zasady odpowiedzialności karnej w przypadku nieprzestrzegania praw własności intelektualnej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zinterpretować przepisy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, sformułować wniosek o naruszenie praw autorskich, potrafi sformułować wniosek patentowy.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do dozwolonego prawem korzystania z chronionych utworów i własności intelektualnej, jest świadomy praw i obowiązków w zakresie praw ochrony własności intelektualnej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Pojęcie prawa i rodzaje postępowań prawnych. Przestrzeganie i stosowanie prawa. Zasady ustalania stanu faktycznego i prawnego zdarzenia. Pojecie autorstwa, własności autorskiej w znaczeniu prawnym. Własność intelektualna i jej przedmiot w znaczeniu prawnym. Pracodawca – pracownik – własność intelektualna – prawa autorskie. Zasady własności autorskiej i własności intelektualnej. Dozwolony użytek chronionych utworów i własności intelektualnej. Czas trwania ochrony własności intelektualnej. Zasady przechodzenia praw autorskich / własności intelektualnej. Własność intelektualna w odniesieniu do patentów i utworów audiowizualnych. Własność intelektualna a programy komputerowe. Ochrona autorskich praw majątkowych. Ochrona własności patentowej. Zasada terytorializmu w prawie autorskim / własności intelektualnej i prawie patentowym. Zasady prawne do artystycznych wykonań. Zasady prawne sporządzania fonogramów i wideogramów. Zasady wspólne w odniesieniu do praw pokrewnych. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi / własnością intelektualną, prawami patentowymi i pokrewnymi. Zasady odpowiedzialności karnej w przypadku nieprzestrzegania praw własności intelektualnej / praw autorskich i patentowych. Polskie prawo własności intelektualnej patentowej w świetle prawa Unii Europejskiej. Roszczenia twórcy z tytułu naruszenia własności intelektualnej / autorskiej i patentowej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Polskie prawo własności intelektualnej po zmianach w 2002 r., red. W. Surmia, Opole 2002

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002

J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia z wyborem aktów prawnych, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa, Poznań 2005

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2005Literatura uzupełniająca


A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2000

T. Sławecki, P. Winczarek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 20021   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna