Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona61/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.9


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEM ADMINISTRACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Doc. dr Wojciech Szymborski, mgr Mieszko Bojar

  Przedmioty wprowadzające
  Wymagania wstępne

  Integracja europejska

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10E

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i objaśniać podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w ramach prawnych podstaw funkcjonowania systemu administracyjnego Unii Europejskiej

  Umiejętności

  Student jest w stanie samodzielnie zidentyfikować i przeanalizować zależności jakie zachodzą w systemie administracyjnym

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest bardziej kreatywny co przekłada się na poziom jego świadomości oraz umacnia otwartość do współpracy w grupie

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia konserwatoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium końcowe, ustne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  System instytucjonalny UE; definicja systemu administracyjnego; współczesne systemy administracyjne w krajach UE; zasady i linie zbieżności systemu instytucjonalnego UE; prawo unijne jako odrębny system prawa; konstytucyjne podstawy funkcjonowania UE; struktura administracyjna UE (instytucje i organy, usługi międzyinstytucjonalne, agencje wykonawcze, pozostałe organizacje); stosowanie prawa przez administrację publiczną w warunkach UE

  Ćwiczenia audytoryjne


  zasady prawa unijnego; procedury stanowienia prawa UE; analiza pierwotnych i wtórnych aktów prawa unijnego; wzory standardowych aktów prawnych; organy administracyjne w UE; zarządzanie jakością w administracji; współpraca (współdziałanie) organów administracji publicznej w ramach UE; administracja rządowa i samorządowa w wybranych krajach UE; zasady aplikowania funduszy unijnych; status prawny urzędnika administracji publicznej w Polsce i w UE

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


B. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzanie i administracja, Warszawa 2008

W. Szymborski, Unia Europejska. Zagadnienia systemowe, Bydgoszcz 2009

G. Rydlewski, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007

J. Supernat, Administracja i prawo administracyjne, Warszawa 2009Literatura uzupełniająca


T. G. Gross, Członkostwo w Unii Europejskiej wymaga wzmocnienia administracji państwowej, Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie, nr 14

H. Simon, System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskie (studium politologiczne), Warszawa 2006

1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna