Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona60/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Finanse

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstaw finansów publicznych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

10E

10

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu Student potrafi zdefiniować i objaśnić zasady działania systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Potrafi scharakteryzować rodzaje dochodów i wydatków poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego..

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu Student powinien posiadać umiejętność identyfikowania i analizowania podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego i jego wpływu na rozwój gospodarczy tych jednostek.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest świadomy istoty funkcjonowania systemu finansowego w tych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, na ćwiczeniach audytoryjnych prezentacja referatu, dyskusja grupowa.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, przygotowanie i prezentacja referatu na zajęciach ćwiczeniowych.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wpisać formy zajęć zgodnie z punktem I.B
  Wykład

  Ogólna definicja i cechy finansów, podział finansów. Zakres finansów lokalnych. Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność i samofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Gospodarka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. Rodzaje dochodów własnych i obcych oraz wydatki gminy, powiatu i województwa. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Omówienie struktury i analiza ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych. Zadania jednostek samorządu terytorialnego. Zasady i tryb uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Andrzej Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne Teoria i praktyka. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005

Krystyna Piotrowska-Marczak, Finanse lokalne w Polsce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca


Eugeniusz Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2000

Głuchowski Jan, Leksykon finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001
Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.8

 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Finanse

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstaw finansów publicznych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

10E

10

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i objaśnić zasady działania systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rachunkowości budżetowej. Potrafi scharakteryzować rodzaje dochodów i wydatków sprawozdawczości sektora publicznego.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać umiejętność identyfikowania i analizowania podstawowych mechanizmów sprawozdawczości budżetowej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do współpracy z jednostkami budżetowymi, jest świadomy istoty funkcjonowania systemu finansowego w tych jednostkach.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin ustny, przygotowanie i prezentacja referatu na zajęciach ćwiczeniowych, kolokwium

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Uwarunkowania prawne oraz funkcje rachunkowości budżetowej .Ogólna charakterystyka finansów sektora publicznego. Ewidencja dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej. Ewidencja szczegółowa w zakresie: środków trwałych i inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów trwałych, rozrachunków, obrotu materiałowego, ewidencji i rozliczania kosztów, produktów pracy, przychodów i kosztów ich uzyskania, funduszy, ustalania i rozliczania wyniku finansowego. Sprawozdawczość w zakresie bilansów jednostek budżetowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, placówek, bilans skonsolidowany JST, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Rozwiązywanie zadań obrazujących ogólne zasady rachunkowości w zakresie ewidencji i sprawozdawczości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jednostek budżetowych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


A. Zysnarska, Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK Gdańsk 2008

Dziennik Ustaw nr 142 poz. 1020 z późniejszymi zmianami z dnia 28 lipca 2006 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek budżetowych

Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 237, 236, 235, 234, 233 – z dalszymi zmianami.


Literatura uzupełniająca


M. Augustowska, Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, ODDK Gdańsk 2006

J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Finans Seris Warszawa2002S. Sojak, J. Stankiewicz, Podstawy rachunkowości, TNOiK Toruń 2006

1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna