Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona6/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.4.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  FILOZOFIA PRZYRODY

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Daniel Sobota

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych zagadnień współczesnej fizyki, chemii i biologii

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

20

10

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

     1. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz związaną z nią podstawową problematykę filozofii przyrody.

  2. Powinien mieć świadomość sytuacji zajęć, tzn. rozumieć motywy i cele zajęć z filozofii w kontekście struktury i misji uniwersytetu oraz kierunku studiów

  Umiejętności

  Student powinien:

  1. umieć sporządzać samodzielnie notatki, wyławiając z mowy i tekstu to, co istotne.

  2. umieć samodzielnie rozumieć i analizować tekst filozoficzny.

  3. umieć stawiać pytania filozoficzne i formułować na nie odpowiedzi.

  4. interpretować w sposób filozoficzny teorie naukowe.

  5. posługiwać się różnorodnymi myślowymi i językowymi narzędziami niezbędnymi do formułowania i uzasadniania własnego światopoglądu. Chodzi zwłaszcza o sposoby rozumowania i ścisłość językowego wyrazu.

  6. umieć prowadzić merytoryczną i kulturalną dyskusję.

  7. umieć formułować swoje wypowiedzi pisemnie z zachowaniem podstawowych zasad języka polskiego i wymagań stawianych tekstowi filozoficznemu.

  Postawy

  1. Wdrożenie studenta w specyfikę doświadczenia naukowego i filozoficznego.

  2. Otwarcie studenta na różnorodność poznawczych perspektyw. Tolerancja względem alternatywnych do nauk sposobów doświadczania świata, jakimi są – obok filozofii – zwłaszcza religia i sztuka.

  3. Rozwijanie krytycznego myślenia. Przełamywanie schematów i stereotypów.

  4. Uważność względem etycznych zadań wynikających z poruszanej problematyki filozoficznej. 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, interpretacja i analiza tekstów, referaty multimedialne.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie na podstawie: liczby obecności, jakości przygotowania do zajęć, rodzaju aktywności na zajęciach oraz oceny z kolokwium zaliczeniowego

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wpisać formy zajęć zgodnie z punktem I.B
  Wykład

  1. Ukazanie specyfiki myślenia filozoficznego na tle myślenia zdroworozsądkowego i naukowego.

  2. Postawienie i omówienie podstawowego pytania filozoficznego „czym jest byt?”.

  3. Odróżnienie różnych sposobów istnienia: byt przyrodniczy (ożywiony i nieożywiony), człowiek, Bóg, byty matematyczne, wartości, technika. Podkreślenie ich wspólnego podłoża (byt jako byt).

  4. Zawężenie problematyki filozoficznej do filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej. Zarys historii filozofii przyrody.

  5. Omówienie relacji między filozofią i naukami przyrodniczymi;

  6. Różne filozoficzne pojęcia świata a wszechświat fizyki i pojęcie otoczenia w naukach biologicznych;

  7. Podstawowe kategorie bytu materialnego: materia, energia, przestrzeń, czas, ruch, siła, kosmos, chaos, związek przyczynowo-skutkowy, model. Ich współczesna naukowa i filozoficzna interpretacja;

  8. Wybrane zagadnienia i stanowiska kosmologiczne w XX wieku;

  9. Pojęcie życia. Życie biologiczne

  10. Podstawowe kategorie życia: organizm i jego otoczenie, instynkt, rozwój, cel, adaptacja, narodziny i śmierć, funkcje życiowe, odżywianie, rozmnażanie, płeć, ciało, zmysły, przyjemność.

  11. Powstanie życia i jego rozwój.

  12. Filozoficzne interpretacje ewolucjonizmu. Kreacjonizm.

  13. Człowiek jako byt przyrodniczy.

  14. Człowiek, przyroda i technika.

  15. Podstawowe zagadnienia z bioetyki i etyki środowiskowej
  Ćwiczenia audytoryjne

  j.w.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2004

2. A. Liddle, Wprowadzenie do kosmologii współczesnej, Prósz. i S-ka, Warszawa 2000;


3. G.Bugajak, J.Kukowski, A.Latawiec, A.Lemańska, D.Ługowska, A.Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009


Literatura uzupełniająca


 1. K. Wróblewski, Historia fizyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006;

 2. S. Hawking, Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Alfa, Warszawa 1993;

 3. M.Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji, Tarnów 1996.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna