Kod przedmiotu



Pobieranie 2,29 Mb.
Strona58/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ETYKA W ZARZĄDZANIU ADMINISTRACJĄ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Zofia Zgoda

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

10

10

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student poznaje podstawowe pojęcia i problemy etyki normatywnej. Zdobywa wiedzę o zagadnieniach moralnych związanych z zarządzaniem.

  Umiejętności

  Student rozumie specyfikę moralnych standardów w zarządzaniu administracją.

  Postawy

  Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do promowania i utrwalania etycznych zachowań w zawodzie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  np. wykład, ćwiczenia.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium, przygotowanie projektu.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Pojęcie i przedmiot etyki. Główne kierunki i systemy etyczne (utylitaryzm, personalizm, etyka I. Kanta, etyka niezależna T. Kotarbińskiego, etyka odpowiedzialności). Prawo, a moralność. Polityka a etyka – różne wymiary problemu i konsekwencje dla etyki. Etyka ogólnoludzka a etyki szczegółowe. Godność człowieka na gruncie etyk zawodowych. Znaczenie etyki w działalności publicznej. Podstawowe kategorie etyczne i ich zastosowanie w zarządzaniu administracją. Etyka cnót a etyka obowiązków. Profesjonalizm, a etyka. Zarządzanie przy pomocy wartości.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Czynniki kształtujące życie moralne człowieka i standardy etyczne w sferze publicznej. Zasada troski o dobro wspólne wobec moralnego prawa do indywidualnej samorealizacji. Kodeks etyczny w zarządzaniu administracją. Odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, niezależność, bezstronność jako wyznaczniki etycznego postępowania w zawodzie. Etyka stosunków służbowych i koleżeńskich (granice jawności, konflikty interesów, lojalność). Uwarunkowania motywujące do realizowania wysokich standardów postępowania. Działania wspomagające sprawne, skuteczne i przejrzyste moralnie administrowanie i zarządzanie administracją.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


W. Gasparski : Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2007

M. Ossowska: Podstawy nauki o moralności, Wrocław 2001

J. Filek: Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Kraków 2004


Literatura uzupełniająca


J. Hołówka: Etyka w działaniu, Warszawa 2001

B. Kudrycka: Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995



P.M. Minus: Etyka w biznesie, Warszawa 1995





1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna