Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona55/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRAWO ADMINISTRACYJNE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Zakład Prawa Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  Wstęp do prawa konstytucyjnego

  Wymagania wstępne

  Znajomość prawa cywilnego i konstytucyjnego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

10E

10

-

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśnić i scharakteryzować podstawowe pojęcia prawa administracyjnego oraz definicji z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz potrafi rozróżniać cele i zadania administracji centralnej oraz terenowej, a także potrafi formułować zasady funkcjonowania kontroli administracji publicznej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zinterpretować przepisy prawne materialnego prawa administracyjnego, potrafi wskazać kompetencje organów terenowych jednostek administracyjnych oraz centralnych organów RP, ponadto student potrafi analizować administracyjne przepisy prawa reglamentujące podstawowe wolności i prawa człowieka oraz przepisy reglamentujące funkcjonowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów i obywatela oraz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kontroli administracji publicznej,.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy zasad funkcjonowania, kompetencji i hierarchii organów administracji publicznej, ponadto student jest zdolny do podejmowania aktywnej współpracy z instytucjami publicznymi.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test, zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Administracja publiczna a prawo administracyjne. Władztwo administracyjne. Stosunek administracyjny. Źródła prawa administracyjnego stanowione przez organy centralne i terenowe: prawo centralne (Konstytucja, ustawa, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, pozostałe akty normatywne), prawo miejscowe (akty zawierające statuty, akty wydawane na podstawie upoważnień szczegółowych, przepisy porządkowe). Zasady ogłaszania aktów normatywnych prawa centralnego i prawa miejscowego. Pojęcie aktu administracyjnego i uznania administracyjnego. Podmioty administracji a organ administracji publicznej: organy naczelne, organy centralne i terenowe (lokalne), organy decydujące i pomocnicze, organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne, organy zawodowe i społeczne. Samorząd, zakład i fundacja – jako organy administracyjne. Centralne organy administracji Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów i administracja rządowa, Prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, komitety, rady i inne urzędy centralne. Administracja terenowa: terenowe organy administracji rządowej, samorząd terytorialny. Kontrola administracji publicznej: pojęcie, zadania i rodzaje kontroli administracji publicznej, kontrola parlamentarna, kontrola państwowa (NIK), inne rodzaje kontroli (sądownictwo administracyjne, sądy powszechne, sądy ubezpieczeń społecznych, Trybunał Konstytucyjny). Kontrola wewnątrzadministracyjna: kontrola resortowa, instancyjna, międzyresortowa, prokuratorska, regionalne izby obrachunkowe.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Prawne formy działania administracji publicznej: czynności administracyjnoprawne, akt administracyjny (rodzaje, prawomocność, wadliwość, nieważność, wykonanie), uznanie administracyjne oraz inne formy działania administracji (umowa cywilnoprawna, umowa administracyjna, porozumienie i przyrzeczenie). Materialne prawo administracyjne: pojęcie, zakres, dziedziny. Typy norm prawa materialnego. Administracyjnoprawna reglamentacja niektórych wolności jednostki (prawo zrzeszania się- stowarzyszenia, zgromadzenia, prawo do ochrony danych osobowych i jego publicznoprawne ograniczenia). Administracyjnoprawny status jednostki (obywatelstwo polskie, cudzoziemcy, dowody osobiste i paszporty, ewidencja ludności, akta stanu cywilnego). Reglamentacja publicznoprawna z sferze praw rzeczowych (wywłaszczanie nieruchomości, miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu). Reglamentacja wolnych zawodów oraz działalności gospodarczej. Pomoc społeczna jako forma administracji świadczącej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


E. Ochendowski, Prawo administracyjne, (cz. Ogólna), Toruń 2002

Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2002

Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław 2005


Literatura uzupełniająca


Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego. Działalność administracyjna, Warszawa 2001

Prawo administracyjne. Część ogólna, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2004

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz. U. z 1995, nr 74, poz. 368 z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym - Dz. U. z 1997, nr 102, poz. 643 z późn. zmianami.1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna