Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona54/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  INTEGRACJA EUROPEJSKA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Doc. dr Wojciech Szymborski

  Przedmioty wprowadzające
  Wymagania wstępne

  Wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

10

10

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i objaśniać podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w ramach europejskiego procesu integracyjnego

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i objaśniać podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w ramach europejskiego procesu integracyjnego

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest bardziej kreatywny co przekłada się na poziom jego świadomości oraz umacnia otwartość do współpracy w grupie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład z użyciem środków multimedialnych; ćwiczenia konserwatoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium ustne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Przesłanki integracji europejskiej po 1945 r.; Definicja integracji europejskiej; Teoretyczne podstawy współczesnych procesów integracyjnych; Traktat o UE; Struktura UE: system instytucjonalny UE; Prawo wspólnotowe jako odrębny system prawa; Konstytucyjne podstawy funkcjonowania UE; Wyzwania stojące przed pogłębianiem procesu integracyjnego w ramach UE; Budżet UE; Polityka regionalna UE; Hierarchia aktów prawnych wspólnotowego/unijnego;

  Ćwiczenia audytoryjne


  Fazy integracji gospodarczej; Etapy tworzenia Wspólnego Rynku oraz Unii Gospodarczo-Walutowej; Mechanizm wprowadzania wspólnej waluty; Etapy oraz konsekwencje gospodarcze, polityczne i społeczne rozszerzania UE; Akcesja Polski do UE; Perspektywy dalszego rozszerzania UE na przykładzie Turcji; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE; Wyznaczniki mocarstwowości UE;

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2008/C 115/01, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, PL C 115/3, 9 maja 2008, www.EUR-lex.europa.eu.

Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska. Łącznie z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i Konstytucją dla Europy, Białystok 2005.

M. Herdeger, Prawo europejskie, Warszawa 2004

Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Wrocław 2009

W. Szymborski, Unia Europejska. Zagadnienia systemowe, Bydgoszcz 2009


Literatura uzupełniająca


Łazowski (red.), A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Testy-kazusy-tabele, Warszawa 2003

E. Cała-Wacinkiewicz, System instytucji Unii Europejskiej, Warszawa 2009Europeistyka w zarysie, A. Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Warszawa 2006

1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna