Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona50/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.10


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY TRANSPORTOWE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu, Zakład Transportu i Eksploatacji

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Andrzej Wdzięczny

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10E

10

-

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia oraz scharakteryzować, budowę i funkcjonowanie poszczególnych rodzajów transportu w Polsce oraz UE. Podać klasyfikacje i rodzaje środków transportowych. Opisać ogólną charakterystykę, przeznaczenie i rozwój techniczny środków transportowych. Wskazać i scharakteryzować czynniki wpływające na przebieg procesu transportowego i mierniki oceniające jakość tego procesu. Wyrobić umiejętność racjonalnego doboru środków transportowych do danego zadania transportowego. Objaśnić oddziaływanie elementów infrastruktury i środków transportu na otoczenie systemu transportowego. Zdobyć umiejętności w zakresie planowania i organizacji transportu różnych ładunków na ternie Polski oraz krajów członkowskich UE. Wyrobić umiejętność samodzielnego formułowania problemów i dylematów transportowych Wspólnoty Europejskiej z zakresu ekonomiki i polityki europejskiej w sferze transportu ludzi i ładunków.

  Umiejętności

  Wykorzystać stosowanie zasad racjonalnego doboru i wykorzystania środków transportu w celu planowania i organizowania zadań transportowych. Wyrobić umiejętność sterowania procesami realizowanymi w systemach transportowych. Student ma zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w celu racjonalnej realizacji procesów transportowych związanych z przemieszczaniem ładunków i ludzi. Powinien potrafić przeprowadzić analizę problemów transportowych na wybranym przykładzie poprzez syntetyczne zestawienie informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa transportowego.

  Postawy

  Student ma aktywnie uczestniczyć w zajęciach wykazując kreatywne podejście do problemów związanych z właściwym wykorzystaniem środków transportu do realizowanego zadania transportowego.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Zajęcia wykładowe realizowane z wykorzystaniem laptopa oraz rzutnika multimedialnego.

  Ćwiczenia audytoryjne realizowane w grupach – ćwiczenia obliczeniowe. 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Warunkiem zaliczenia wykładu z przedmiotu jest zaliczenie egzaminu pisemnego przez studenta na ocenę pozytywną.

  Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie kolokwium przez studenta na ocenę pozytywną. 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  System i jego właściwości. System a otoczenie. Hierarchiczność w systemach technicznych. Istota systemów transportowych. Charakterystyka systemu transportu drogowego: komunikacja indywidualna, komunikacja zbiorowa. Charakterystyka ruchu pieszych i rowerowego i jego elementów liniowych i punktowych. Siły działające na środek transportu będący w spoczynku i w ruchu. Parametry i charakterystyki ruchowe środków transportu. Charakterystyka innych systemów transportowych i ich elementów liniowych i punktowych. Ocena infrastruktury polskiego systemu transportowego. Czynniki wpływające na przebieg procesu transportowego i mierniki oceniające jakość tego procesu. Szanse i zagrożenia dla Polski związane z integracją z UE w sferze transportu.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Ćwiczenia audytoryjne dotyczą następujących zagadnień: Planowanie i organizacja transportu różnych ładunków oraz ludzi. Zasady wyboru strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego. Struktura kosztów przedsiębiorstwa transportowego. Zagadnień z organizacji transportu takich jak np. wyznaczania tras przewozowych oraz wybór najkrótszej ścieżki.

  Zagadnień z zakresu eksploatacji środków transportu i zaplecza technicznego (wyznaczanie przebiegów między-obsługowych, charakterystyka zajezdni pojazdów oraz zakres wykonywanych czynności w zajezdni w zależności od wielkości taboru oraz systemu transportowego). 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Bąk C.: Systemy transportowe. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1989.

Łacny J.: Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej. Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji- PIB – Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Radom 2009.

Praca pod red. Liberadzki B., Mindur L.: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007.

Praca pod red. Liberadzki B., Mindur L.: Transport Europa – Azja. Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009.

Praca zbiorowa pod red. Rydzkowski W. i Wojewódzkiej-Król K.: Transport. PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca


Burniewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2005.

Praca zbiorowa pod red. Rucińska D.: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna