Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona5/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PSYCHOLOGIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji
  i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Katarzyna Lubiewska, mgr Anna Michalska

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

  Umiejętności

  student zna podstawowe fakty dotyczące powstawania psychologii jako nauki, potrafi przedstawić czym charakteryzują się szkoły psychologiczne, scharakteryzować procesy percepcyjne, wie czym jest motywacja, potrafi rozpoznać emocje, wie czym są uzależnienia i jak się chronić, zna prawa rządzące postrzeganiem i zna podstawowe pojęcia dotyczące psychologii zarządzania

  Postawy

  student potrafi przewidzieć pewne zachowania i reakcje innych ludzi na podstawie zdobytej wiedzy

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja,

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Historia psychologii w zakresie podstawowym: podstawowe pojęcia, szkoły psychologiczne. Grupa i prawa w niej rządzące.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Procesy percepcyjne. Motywacja. Emocje. Postrzeganie. Uzależnienia: alkohol, środki psychoaktywne, dopalacze i hazard. Podstawy psychologii zarządzania.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Strelau J., red. n., Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 2, GWP, Gdańsk, 2003.

Terelak J. F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa, 1999.

Tomaszewski T., (red.), Psychologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.


Literatura uzupełniająca


Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk, 2004.

Zimbardo Ph. G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.4.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  FILOZOFIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych
  i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Zofia Zgoda

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

20

10

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student uzyskuje wiedzę o najważniejszych działach, nurtach i problemach filozofii europejskiej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi krytycznie analizować i oceniać problemy filozoficzne występujące w kulturze. Rozumie swoje miejsce i własną tożsamość we współczesnej rzeczywistości.

  Postawy

  Nabyte wiadomości sprzyjają kształtowaniu humanistycznej perspektywy
  w postrzeganiu świata.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład, ćwiczenia.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwia, aktywność na ćwiczeniach.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Zagadnienia wstępne. Człowiek i Świat: naturalny, naukowy i filozoficzny obraz świata. Przedmiot i struktura filozofii. Filozofia w systemie nauk. Teoria bytu (metafizyka)- podstawowe pojęcia i problemy. Stanowiska i nurty
  w ontologii. Zagadnienie prawidłowości i zmienności w świecie: determinizm
  i indeterminizm. Problematyka wolności- jej ontologiczny i społeczno- aksjologiczny wymiar. Zagadnienie poznania- realizm i idealizm. Problem źródeł wiedzy i możliwości poznawczych człowieka: racjonalizm i empiryzm. Pojęcie prawdy. Filozofia człowieka (antropologia). Struktura bytowa człowieka. Zagadnienie cierpienia, sensu życia i śmierci.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Filozofia i jej miejsce w kulturze Europy. Spór o naturę bytu i pochodzenie wiedzy między Platonem i Arystotelesem. Intelektualizm etyczny Sokratesa. Filozofia życia starożytności. Zagadnienia filozofii chrześcijańskiej wieków średnich: wiara i wiedza – św. Augustyn i św. Tomasz. Empiryzm i racjonalizm- problem poznania w filozofii nowożytnej: J. Locke, Kartezjusz. Agnostycyzm
  D. Hume’a , filozofia krytyczna Kanta. Wybrane zagadnienia filozofii najnowszej. Neopozytywizm, fenomenologia, filozofia dialogu, egzystencjalizm, postmodernizm.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


 1. F. Copleston: Historia filozofii. t. I-IX, wyd. różne

 2. H. Popkin, A. Stroll: Filozofia, Zysk i S-ka 2005

 3. A. Anzenbacher: Wprowadzenie do filozofii, WAM 2003

Literatura uzupełniająca


 1. R. Tarnas: Dzieje umysłowości zachodniej, Poznań 2002

 2. W. Mackiewicz: Filozofia współczesna w zarysie, W-wa 2008

 3. J. Hartman: Wstęp do filozofii, PWN 2005


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna