Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona47/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  TRANSFER TECHNIKI I TECHNOLOGII

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Inżynierii Procesów

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Ireneusz Bielski

  Przedmioty wprowadzające

  Marketing, Zarządzanie wiedzą

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznać środowisko biznesu i formułować warunki brzegowe dla transferu technologi,.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi decydować o czasie, zakresie i obszarach absorpcji i transmisji nowych technik i technologii.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy znaczenia uczestnictwa w procesach transferu wiedzy.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny lub ustny, zaliczenie pisemne lub ustne, kolokwium i/lub sprawdzian, przygotowanie projektu, złożenie 1. referatu.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek. Zdolność konkurencyjna. Kreatywność a innowacyjność przedsiębiorstw. Znaczenie detektora zmian dla strategii. Innowacja w strategii przedsiębiorczej. Innowacje i działalność innowacyjna, polityka innowacyjna i sposoby finansowania działalności innowacyjnej. Targi i wystawy jako instrumenty transferu technologii. Udział w eksporcie a rozwój firm.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Koopetycja a konkurencja. Praktyka gospodarcza i nauka, działalność badawcza i rozwojowa (B+R) i gospodarka oparta na wiedzy (GOW). Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, wysoka technika i usługi oparte na wiedzy, transfer i komercjalizacja technologii. Instrumenty i instytucje mające za zadanie wspieranie działalności innowacyjnej. Zarządzanie innowacjami – czas jako instrument konkurencyjności.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Innowacje i transfer technologii -słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005

Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000

Bielski I., Innowacja w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwa UTP, Bydgoszcz 2007

4. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, . Praktyka i zasady , PWE, Warszawa 1992Literatura uzupełniająca


Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA S.A., Warszawa 2000

Bielski I., Innowacje. Przewodnik dla twórców i menedżerów, Seria TQM, OPO, Bydgoszcz 1994

Penc J., Zarządzanie w Nowej Ekonomii, Przegląd Organizacji 2001, nr 11

STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 19951   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna