Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona43/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Waldemar Bojar, mgr inż. Wojciech Żarski

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Podstawy zarządzania, Matematyka, Mikroekonomia, Nauka o organizacji, Komputerowe metody zarządzania procesami wytwórczymi

  Wymagania wstępne

  Znajomość koncepcji i zasad zarządzania, podstaw technologii informacyjnej, organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, umiejętności praktycznych w zakresie strukturalizacji i algorytmizacji problemów planowania produkcji

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

20E

20

-

-

-

-

6

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować, formułować i objaśniać czynniki rozwoju metod zarządzania produkcją, scharakteryzować i rozróżniać podstawowe mechanizmy działania metod zarządzania produkcją, wyszukać przykłady z biznesu obrazujące zastosowanie poszczególnych metod.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować procesy technologiczne w  wytwórczości z uwzględnieniem czynników krytycznych zarządzania, kalkulować parametry techniczno-ekonomiczne do modelowania tych procesów, obliczać pożądane wskaźniki oraz wykorzystywać je w procesie planowania, potrafi także zaprojektować własny model procesu wytwórczego oraz wykorzystać wykonane na jego bazie obliczenia do interpretacji w kontekście ryzyka podejmowanych decyzji

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w zakresie planowania procesów technologicznych oraz usprawniania w sferze ich zarządzania , otwarty na nowe wyzwania w związku z obserwowanymi zmianami w modelach biznesu oraz w obszarze IT, świadomy konieczności dostosowań przedsiębiorstw do zmian oraz zdolny do współpracy w grupach w zakresie modelowania różnorodnych rozwiązań w obszarze zarządzania produkcją.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test egzaminacyjny, przygotowanie i zaliczenie dwóch projektów

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Zarządzanie organizacją a zarządzanie produkcją. Ewolucja produkcji i metod zarządzania produkcją. Przykłady zastosowań różnych metod zarządzania produkcją. Perspektywy rozwojowe systemów zarządzania produkcją. Determinanty procesu planowania produkcji. Analiza porównawcza sztywnych i elastycznych systemów produkcyjnych. Efekty wdrożenia technologii grup w procesie minimalizacji czasu składowania i transportu w procesie produkcji. Korzyści ze stosowania metody regulacji produkcji (m in. w zakresie uzgadniania potrzeb materiałowych i zapasów). Charakterystyka systemu produkcyjnego Toyoty i Kanban. Współczesne systemy i koncepcje zarządzania produkcją (MRP, ERP, JIT, LM OPT i inne). Możliwości wykorzystania systemów eksperckich i algorytmów ewolucyjnych. Zasady projektowania systemów zarządzania produkcją. Rozwiązania przyszłościowe systemów planowania i sterowania produkcją. Specyfika zarządzania w warunkach wielkiego zagrożenia.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Ćwiczenia Omówienie modelu produkcyjnego konkretnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie produkcją a zarządzanie usługami – zasadnicze różnice i podobieństwa w zakresie prowadzenia procesów i wytwarzania produktów cechy produktów fizycznych i usług. Projektowanie nakładów i przychodów na podstawie opracowanej historii pól – roku modelowego przedsiębiorstwa rolnego. Symulowanie efektów ekonomicznych różnych sytuacji decyzyjnych dotyczących zmian cen, wysokości nakładów, wielkości plonów, stosowanych technologii, struktury produkcji, etc. Projektowanie optymalnego wyboru maszyn przy pomocy modelu symulacyjnego MASZYNY z uwzględnieniem możliwości planowania różnych sytuacji decyzyjnych dotyczących zróżnicowanych działalności, ich skali, procesów technologicznych, zestawów środków mechanizacji i pracowników, form zakupu, form użytkowania maszyn, ryzyka przyrodniczego itp. Budowa systemu operacyjnego w przedsiębiorstwie – podejście systemowe. Globalizacja rynków a strategiczne zarządzanie systemem produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Analiza SWOT w obszarze operacyjnym. Strategie ustalania poziomu zdolności produkcyjnych, metody ustalania zdolności produkcyjnych, dopasowanie zdolności produkcyjnych do prognoz popytu, metody optymalnego wyboru lokalizacji przedsiębiorstwa, krzywa doświadczenia i jej wpływ na możliwości produkcyjne. Kształtowanie procesu podstawowego w zależności od wyboru strategicznego przedsiębiorstwa. Metody optymalizacyjne rozmieszczenia obiektów i stanowisk pracy w procesach produkcyjnych: Rozmieszczenie zorientowane na proces, rozmieszczenie zorientowane na produkt, grupy technologiczne, gniazda produkcyjne, struktury hybrydowe. Optymalizacja zarządzania gospodarką magazynową w obszarze produkcyjnym. Cele i korzyści z utrzymywania zapasów, przepływ surowców i materiałów, sposoby transportu, minimalizacja kosztów transportu i utrzymania zapasów, model ekonomicznej wielkości odnowienia zapasów, planowanie materiałowe MRP. Planowanie i kontrola produkcji: planowanie agregacyjne, możliwości wpływania na popyt i zmiany w możliwości obsługi zamówień zewnętrznych, określanie terminów, obciążeń i budżetowanie działań. Zarządzanie technologią – wybór technologii oraz wdrożenie nowej technologii, wykorzystanie systemów informatycznych do wspomagania zarządzania. Zarządzanie skupione na ciągłym doskonaleniu procesów i działań operacyjnych, programy prewencji i programy zapewnienia jakości, koszty polityki prewencyjnej a koszty złej jakości koncepcja kaizen i koncepcja BR – podobieństwa i różnice. TQM jako systemowe podejście do koncepcji ciągłego doskonalenia.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


 1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane Systemy Zarządzania. PWE. 2011. Warszawa.

 2. Praca pod red. nauk. K. Koźmińskiego, Wł. Piotrowskiego. 2006. Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN Warszawa.

 3. Pająk E., 2009. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca


  1. Bojar W. 2005. Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji. Rozprawy nr 114. ATR. Bydgoszcz.Matczewski, A. 1990. Zarządzanie produkcją przemysłową. Problemy. Metody. Środki. PWE, Warszawa.

  2. Chlebus E. Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji. WNT Warszawa 2000.

  3. Dokumentacja eksploatacyjna systemu IFS lub innego spełniającego wymagania klasy ERP


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.3

 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY JAKOŚCI W PRZEMYŚLE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Prof. dr hab. Robert Karaszewski

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie jakością, Zarządzanie produkcją

  Wymagania wstępne

  Znajomość zasad i instrumentów zarządzania jakością, podstawy zarządzania produkcją

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

10
-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  W trakcie realizacji przedmiotu student zapozna się z najnowszymi koncepcjami i metodami zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania stosowane przez liderów światowego biznesu.

  Umiejętności

  Student po ukończeniu przedmiotu powinien objaśniać rolę jaką odgrywa zarządzanie jakością w korporacjach transnarodowych, przewidywać możliwości implikacyjne omawianych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny do stosowania zasad zarządzania jakością w praktyce, kreatywny w projektowaniu strategii zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym, świadomy znaczenia aspektów z zakresu jakości i bezpieczeństwa pracy w działalności i sukcesie współczesnych przedsiębiorstw.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny i informacyjny prowadzony metodą wyjaśniania zagadnień oraz dyskusji.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin pisemny – test wielokrotnego wyboru

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Geneza normalizacji systemów zarządzania jakością. ISO 9000:1987, ISO 9000:1994, ISO 9000:2000, ISO 9000:2008. Branżowe normy zarządzania jakością. Norma QS 9000, norma VDA 6.1, Norma TS 16949, Total Quality Management, Six Sigma. Przykłady implementacji systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


    1. Tricker R., ISO 9001:2000 For Small Businesses, Oxford 2001.

    2. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Toruń 2006.

    3. Norma PN:ISO 9000:2002

Literatura uzupełniająca


       1. Bank J., The Essence of Total Quality Management, Harlow 2000.

       2. Crosby Ph., The Eternally Successful Organization, New York 1988.

       3. Deming W.E., The New Economics, Cambridge 2000.

       4. Foster S.T., Managing Quality: an integrative approach, New Jersey 2001.

       5. Karaszewski R, TQM – teoria i praktyka, Toruń 2001.

       6. Skrzypek E. Jakość i efektywność, Lublin 2000


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna