Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona37/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   77


 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.10


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Marek Sikora

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10E

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zidentyfikować zasadnicze elementy składowe procesów i systemów logistycznych; Umie dokonać określenia i analizy podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego; Potrafi zdefiniować pojęcia łańcucha dostaw; identyfikować czynniki integrujące przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchu dostaw oraz kierunki rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi przeprowadzić analizę procesową łańcucha dostaw; określić strategię zarządzania łańcuchem dostaw. Potrafi dokonać wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji na rynku żywnościowym. Potrafi zaprojektować łańcuch logistyczny wybranego produktu żywnościowego oraz określić punkt rozdziału i sposoby transportu towarów.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi świadomie współpracować z uczestnikami procesów logistycznych. Jest zdolny do świadomego wyboru dostępnych narzędzi dla uzyskania konstruktywnego wyniku w ramach realizowanego zadania. Przejawia dbałość aktualność danych wykorzystywanych w procesie decyzyjnym. Ma świadomość zagrożeń wynikających z ze złożoności łańcuchów logistycznych

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, analiza przypadków, gry dydaktyczne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, kolokwium i przygotowanie referatu na koniec semestru

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Trzy poziomy postrzegania logistyki – transfer obiektów, zarządzanie procesami, sieci przepływów. Miejsce firmy w łańcuchu logistycznym. Podstawowe modele przepływów składowych logistycznych – materiałów, informacji i płatności. Uczestnictwo w łańcuchu logistycznym – ewolucja relacji między uczestnikami. Scenariusz tworzenia łańcucha logistycznego – krytyczne czynniki sukcesu. System informacji w łańcuchu logistycznym.

  Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw. Pojęcie łańcucha dostaw. System logistyczny w przedsiębiorstwie: elementy systemu logistycznego, funkcje działu logistyki, miejsce logistyki w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw – metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce.  Ćwiczenia audytoryjne


  Łańcuch dostaw żywności. Przykłady i modele łańcuchów dostaw w różnych branżach gospodarki żywnościowej. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw. Gospodarowanie materiałami w procesie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Sterowanie strukturą zapasów. Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Analiza kosztów magazynowania. Planowanie potrzeb dystrybucji. Koszty logistyki w dystrybucji. Metody przestrzennego konfigurowania sieci logistycznej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wyd. Helion, Gliwice 2007

Szymanowski W.; Łańcuchy i sieci dostaw żywności w Polsce i w wybranych krajach europejskich - ewolucje i przykłady zastosowań technologii informacyjnych; Warszawa: Wydawnictwo UWSHiFM im. Fryderyka Skarbka, 2006

K. Rutkowski (red). Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000


Literatura uzupełniająca


Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001

M. Ciesielski, (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004K. Rutkowski (red.) Logistyka dystrybucji, SGH, Warszawa 2005

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna