Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona36/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.9


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  KOMPUTEROWE METODY ZARZĄDZANIA PROCESAMI WYTWÓRCZYMI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Waldemar Bojar, mgr inż. Wojciech Żarski

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Podstawy zarządzania, Matematyka, Mikroekonomia, Nauka o organizacji

  Wymagania wstępne

  Znajomość koncepcji i zasad zarządzania, podstaw technologii informacyjnej, organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, umiejętności praktycznych w zakresie strukturalizacji i algorytmizacji problemów planowania i kontroli produkcji

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

10E

-

10

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować uwarunkowania planowania procesów wytwórczych oraz formułować przesłanki możliwości ich kontrolowania oraz sterowania narzędziami komputerowymi poprzez wyszukanie i wybór efektywnych metod reprezentacji wiedzy o procesach technologicznych w modelach komputerowych. Potrafi także objaśniać i rozróżniać rozwiązania teoretyczne oraz na gruncie zarządzania różnorodnych systemów produkcyjnych wspomaganych w kontekście ich usytuowania w łańcuchach dostaw i w sieciach biznesu z uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, np.: analizować i formułować zqalożenia modeli dla potrzeb planowania procesów wytwórczych oraz, kalkulować niezbędne parametry do ich zaimplementowania, a tkaże potrafi obliczać ekonomiczno-organizacyjne wskaźniki pozwalające lepiej planować i wdrażać uzyskane rozwiązania w konkretnych systemach produkcyjnych oraz interpretować prawdopodobne skutki ich zaimplementowani w praktyce przedsiębiorstw rolnych i przetwórczych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest chętny do współpracy w kreowaniu modeli wspomagających procesy planowania różnorodnych procesów wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki żywnościowej. Jest również zdolny do współpracy w grupach w zakresie tworzenia projektów przydatnych we wdrożeniu wybranych metod komputerowych do wspomagania procesów planistycznych przedsiębiorstw współdziałających w sieciach biznesu i w łańcuchach dostaw.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne
 1. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, przygotowanie 1 projektu

 2. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Zarządzanie organizacją a zarządzanie produkcją. Ewolucja produkcji i metod zarządzania produkcją. Zintegrowane systemy zarządzania produkcją. Perspektywy rozwojowe systemów zarządzania produkcją w świetle rozwoju zastosowań IT. Problem planowania i zarządzania w systemach informacyjno-decyzyjnych przedsiębiorstw. Determinanty i uwarunkowania procesu planowania produkcji o charakterze przyrodniczym i nieprzyrodniczym. Omówienie modelu produkcyjnego konkretnego przedsiębiorstwa rolnego. Założenia projektowe dla potrzeb planowania nakładów i przychodów
  w produkcji o charakterze przyrodniczym. Zewnętrzne źródła wiedzy dla potrzeb tworzenia modeli – krajowe i międzynarodowe bazy danych
  w sieciach globalnych.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Wykorzystanie dostępnych baz danych do parametryzacji modeli produkcji
  w przedsiębiorstwach rolnych z zastosowaniem krajowych i globalnych zasobów dostępnych w sieci Internet oraz funkcji bazodanowych pakietu
  MS OFFICE (MS Excel i MS Access). Analiza różnych sytuacji decyzyjnych poprzez zmianę danych wejściowych w modelu tworzonym za pomocą komputerowej metody zarządzania produkcją OTR-7. Symulowanie efektów ekonomicznych na skutek zmian cen, wysokości nakładów, wielkości plonów, stosowanych technologii, struktury produkcji, etc.

 3. LITERATURA

Literatura podstawowa


Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane Systemy Zarządzania. PWE. 2011. Warszawa.

Brzeziński M. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Wydawnictwo Placet 2002

Pająk E., 2009. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca


Bojar W. L. 2009. Komputerowe metody wspomagania decyzji
w modelowaniu procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach rolnych. KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. T. 1. s. 152- 161.


Bojar W. 2010. Problemy zarządzania sieciami biznesu w świetle koordynacji współpracy przedsiębiorców. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management No. 32. 132-142.

Bojar W., Drelichowski L., Żółtowski M. 2010. Problems of standardization in virtual organizations. Proceedings of Polish Association for Knowledge Management No. 35. 52-64.

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna