Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona35/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ
  W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

  Poziom studiów

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE – 3–LETNIE)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu − Pracownia Rozwoju Regionalnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Małgorzata Zajdel

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie projektami

  Wymagania wstępne

  Umiejętność analizy, oceny

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

10

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student potrafi zdefiniować i objaśniać zjawiska i procesy zachodzące w ramach polityki strukturalnej UE w zakresie gospodarki żywnościowej

  Umiejętności

  Student posiada praktyczne umiejętności zarządzania w zakresie gospodarki żywnościowej w warunkach konkurencji oraz w zakresie nawiązywania współpracy
  z partnerami zagranicznymi w celu dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Student potrafi przeanalizować dostępne dokumenty, zinterpretować i objaśnić zasady obowiązujące
  w realizacji polityki strukturalnej UE w sektorze gospodarki żywnościowej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w zakresie kształtowania i realizacji polityki strukturalnej UE w sektorze gospodarki żywnościowej

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia z zakresu analizowania, interpretowania dokumentów obowiązujących
  w UE

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie ustne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Struktura UE wg Traktatu Lizbońskiego; Źródła prawa UE; Fazy integracji gospodarczej UE; Budżet UE – jego struktura i zasady tworzenia; Alokacja wydatków budżetowych UE; Polityka regionalna w UE; Rynek gospodarki żywnościowej w UE, Podstawy prawne i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw sektora żywnościowego w UE; Fundusze strukturalne na rozwój gospodarki żywnościowej i przedsiębiorstw w UE, obowiązujące wytyczne i przepisy dla sektora gospodarki żywnościowej w UE; Źródła informacji; Programy Operacyjne w Polsce w latach 2007-2013 – priorytety
  i działania dla gospodarki żywnościowej.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zasady i wytyczne obowiązujące sektor gospodarki żywnościowej w okresie programowania 2007-2013, koszty kwalifikowane w ramach funduszy strukturalnych – konstrukcja projektu i wniosku na dofinansowanie sektora gospodarki żywnościowej; Charakterystyka obszarów wiejskich
  w Polsce(definicja obszarów wiejskich w Polsce i UE, typologia obszarów wiejskich, regionalne zróżnicowanie obszarów wiejskich. Infrastruktura obszarów wiejskich; Rynek pracy na obszarach wiejskich.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1.Ekstowicz B., Malinowski M. J., Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010

2.Irmiński M., Prawo Unii Europejskiej. Wspólnotowe prawo gospodarcze, WWiP, Warszawa 2009

3.Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo PWE 2008

4. Łuczko-Bakuła W., Chomczuk T. i in., Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004.Literatura uzupełniająca


1.Pietrzyk J., Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa 2006

2.Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z UE, W. Poczta, F. Wysocki (red.), Akademia Rolnicza, Poznań 20023.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, MRiRW 2007. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), MRiRW, Warszawa 2005

4.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, MRiRW 2007. – dostępny w sieci na stronie ARiMR http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-2007-2013-ogolne-informacje.html5. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), MRiRW, Warszawa 2005

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna