Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona33/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY JAKOŚCI W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

  Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Beata Durau

  mgr inż. Małgorzata Antkowiak  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Ekologia i zarządzanie środowiskiem, Prawo gospodarcze

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

10

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: objaśniać cele działania krajowych i wspólnotowych systemów jakości stosowanych w gospodarce żywnościowej, rozróżniać i scharakteryzować poszczególne systemy oraz ich założenia, wskazać podstawy prawne leżące u podstaw poszczególnych systemów.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: analizować sposoby i warunki ubiegania się o certyfikaty i dotacje związane z wdrożeniem systemów jakości, prawidłowo zinterpretować i praktycznie zastosować przepisy prawne dotyczące systemów jakości w gospodarce żywnościowej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student: posiada wiedzę w zakresie zdobywania certyfikatów i dotacji związanych z systemami jakości w gospodarce żywnościowej, jest otwarty na kwestię produkcji żywności dobrej jakości i ochrony środowiska, jest świadomy zagrożeń wynikających z braku stosowania systemów jakości w produkcji żywności.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  złożenie jednego referatu pod koniec semestru

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Cel działania systemów jakości w gospodarce żywnościowej. Korzyści wypływające ze stosowania systemów jakości dla konsumentów, producentów i środowiska. Systemy wpisane i wspierane w ramach PROW oraz aplikujące do PROW, będące na etapie konsultacji z KE.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zasady działania systemów: System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych, System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, Produkcja Ekologiczna, Integrowana Produkcja (IP), System Jakość-Tradycja, System Jakości Wieprzowiny (PQS), System Jakości Wołowiny (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny (HACCP). Zasady ubiegania się o certyfikat systemu jakości i dotacje finansowe.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20.03.2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Rozporządzenie Rady(WE) NR 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.


Literatura uzupełniająca


Dz. U. nr 199 poz. 1536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.11.2009.

Dz. U. nr 20 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.01.2008.Dz. U. nr 60 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.04.2009.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna