Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona27/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.11


  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  1. Podstawowe dane

    Nazwa przedmiotu

    INNOWACJA I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

    Poziom studiów

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

    Forma studiów

    Studia niestacjonarne

    Kierunek

    Zarządzanie

    Specjalność

    1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

    2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

    3. Zarządzanie w administracji

    4. Zarządzanie w handlu i usługach    Jednostka prowadząca kierunek studiów

    Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

    Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

    dr inż. Ireneusz Bielski

    Przedmioty wprowadzające

    Marketing

    Wymagania wstępne

    Brak wymagań

  2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

10

10

-

-

-

-

3

  1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

    Wiedza

    Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i wyszukać determinanty funkcjonowania organizacji w dynamicznym środowisku.

    Umiejętności

    Po ukończeniu przedmiotu student posiądzie umiejętność właściwej percepcji zmiany w środowisku biznesu oraz kształtowania organizacji dla generowania, w odpowiednim czasie, reakcji innowacyjnej.

    Postawy

    Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do wykorzystywania okazji oraz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz kreowania przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości.

  2. METODY DYDAKTYCZNE

    wykład multimedialny, pytania i odpowiedzi, ćwiczenia laboratoryjne, metoda przypadków, gry dydaktyczne, symulacja Brain – storming.

  3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

    kolokwia i sprawdziany, przygotowanie dwóch projektów, esej.

  4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

    Wykład

    Definiowanie przedsiębiorczości. Cechy przedsiębiorcy - A. Jay. Zasoby przedsiębiorstwa i ich możliwe kombinacje. Okazje biznesowe i ograniczenia ich wykorzystania. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Wymogi formalno-prawne umów. Definiowanie kluczowych czynników sukcesu jako przesłanka do transformacji przedsiębiorstwa. Outsourcing i organizacja wirtualna.

    Obszary i sposoby kształtowania przewag konkurencyjnych. Istota i miejsce innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absorpcja i transmisja wiedzy w przedsiębiorstwie. Okazje do innowacji. Otoczenie prawne i technologiczne jako źródła inspiracji. Metody i techniki pracy twórczej. Algorytmy wprowadzania zmian. Zarządzanie własnością intelektualną. Przedsiębiorczość a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zdolność do bisocjacji jako podstawowa cecha przedsiębiorcy. Strategia przedsiębiorcza a klasyczny model strategii. Model przedsiębiorstwa przyszłości.    Ćwiczenia audytoryjne

    Definiowanie miejsca firmy w strumieniu wartości. Organizacja i funkcjonowanie grup twórczych. Techniki inwentyczne. Poszukiwanie obszarów innowacji - inwentaryzacja stanu wiedzy, klasyfikacje, modele. Źródła danych i ich wykorzystanie - monitoring stanu środowiska. Wykorzystanie teorii gier w decyzjach strategicznych. Siatka relacji pomiędzy celami. Modele analizy strategicznej. Zakładanie przedsiębiorstwa. Umowy cywilno-prawne. Negocjacje handlowe. Analiza progu rentowności jako element bazowy dla BATNA. Business Plan by Rene de Bleis

  5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000

Bielski I., Innowacja w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwa UTP, Bydgoszcz 2007

P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, . Praktyka i zasady , PWE, Warszawa 1992


Literatura uzupełniająca


Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA S.A., Warszawa 2000

Bielski I., Innowacje. Przewodnik dla twórców i menedżerów, Seria TQM, OPO, Bydgoszcz 1994

Penc J., Zarządzanie w Nowej Ekonomii, Przegląd Organizacji 2001, nr 11

STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995Bielski I., Współczesny marketing, Studio Emka, Warszawa 2006


Wydział Zarządzania
Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Zarządzanie

GRUPA D1
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna