Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.9Pobieranie 2,29 Mb.
Strona25/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.9


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  MARKETING

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Rafał Drewniak, dr Iwona Posadzińska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania

  Wymagania wstępne

  Znajomość elementarnych zagadnień z zakresu teorii ekonomii i zarządzania

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

20E

20

-

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu działalności marketingowej przedsiębiorstwa, zdobędą umiejętność rozumienia podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów marketingu oraz rozwiązywania problemów marketingowych, kryteriów segmentacji rynku, kluczowych aspektów z zakresu zachowania klientów na rynku i podejmowania decyzji nabywczych. Student będzie potrafił zdefiniować, opisać oraz uporządkować podstawowe instrumenty marketingowe.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student będzie potrafił wykorzystać kluczowe aspekty marketingu w działalności przedsiębiorstwa. Po zajęciach student powinien m.in. umieć zastosować strategie marketingowe w praktyce, przeprowadzić segmentację rynku docelowego, stworzyć i wdrożyć program marketingowy, stosować odpowiednie działania względem poszczególnych faz cyklu życia produktu na rynku.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy istoty i znaczenia działań marketingowych stosowanych przez współczesne przedsiębiorstwa, kreatywny w zakresie poszukiwania sposobów prowadzenia narzędzi komunikowania się z otoczeniem w gospodarce rynkowej, jest zdolny do analizy rynku docelowego i dostosowywania do niego strategii marketingowych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny prowadzony metodą wyjaśniania i analizy przypadków z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Samodzielne studiowanie proponowanej literatury, ćwiczenia audytoryjne w ramach których rozwiązywane są praktyczne problemy marketingowe firm w oparciu o case studies. Każde z ćwiczeń poświęcone będzie analizie jednego przypadku przedsiębiorstwa. Problematyka danego przypadku skorelowana będzie z tematyką poruszaną na wykładzie
 1. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny – test wielokrotnego wyboru (wykład). Ćwiczenia: realizacja celów nauczania przedmiotu odbywać się będzie na podstawie analizy przypadków wybranych podmiotów funkcjonujących w praktyce gospodarczej (case studies) – zaliczenie na podstawie ocen z analizy poszczególnych przypadków.

 2. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Pojęcie marketingu, jego miejsce i funkcje w przedsiębiorstwie. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Marketing produktów i usług. Zachowania nabywców. System informacji marketingowej. Segmentacja rynku i pozycjonowanie oferty. Decyzje marketingowe dotyczące produktu, cen, promocji i dystrybucji. Strategie marketingowe. Etapy i procedury zarządzania marketingowego. Marketing i konkurowanie w nowej gospodarce – marketing partnerski. Nowoczesne teorie marketingowe. Cykl życia produktu.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Charakterystyka i analiza koncepcji i aspektów z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego na wybranych przykładach – studia przypadków.

 3. LITERATURA

Literatura podstawowa


 1. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

 2. M.B. Wood, Plan marketingowy, PWE, Warszawa 2007.

 3. A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca


    1. J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.

    2. Z. Knecht, Zarządzanie i planowanie marketingowe, C.H.Beck, Warszawa 2004.

    3. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   77


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna