Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.8Pobieranie 2,29 Mb.
Strona24/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PROCESY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Waldemar Bojar, dr Arkadiusz Januszewski

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania. Nauka o organizacji. Technologie informacyjne

  Wymagania wstępne

  Znajomość koncepcji i zasad zarządzania, podstaw organizacji przedsiębiorstw, jak również technologii informacyjnych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

20E

-

20

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student rozumie rolę informacji w procesie kierowania; zbierania i przetwarzania informacji oraz znaczenie systemów teleinformatycznych i standardów wymiany informacji w zarządzaniu i kooperacji przedsiębiorstw z ich otoczeniem; zna obieg informacji księgowej i magazynowej w przedsiębiorstwie, zna standardy i technologie stosowane w gospodarce elektronicznej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować przydatność różnych źródeł informacji z przedsiębiorstw; potrafi wyszukać, rozpoznać i wybrać źródła informacji w przedsiębiorstwie z punktu widzenia ich przydatności w zarządzaniu, jak również scharakteryzować, wyszukać, wybrać oraz zinterpretować informacje ekonomiczne z Internetu.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w zakresie poszukiwania i wyboru najcenniejszych źródeł informacji dla potrzeb zarządzania organizacjami, świadomy konieczności weryfikacji ich wiarygodności, współpracuje chętnie w grupie i jest zdolny do tworzenia projektów semiotycznych procesów informacyjnych skutecznych w zarządzaniu.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test, kolokwium, zaliczenie referatu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Semiotyczne podstawy ekonomiki informacji. Języki w gospodarce i w systemach społeczno-ekonomicznych. Definicja i identyfikacja informacji w świetle jej znaczenia ekonomicznego. Rola informacji w procesie zarządzania. Klasyfikacja informacji spełniającej różne role: zasobu ekonomicznego, czynnika wytwórczego, produktu, wyrobu, usługi, towaru, dobra konsumpcyjnego, infrastruktury gospodarki narodowej. Definicja metainformacji i jej znaczenie w gospodarce. Standardowe struktury metainformacji w systemach społeczno-ekonomicznych. Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, interpretacja i wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym. Cechy środowiska wirtualnego systemów i procesów informacyjnych. Wybrane zagadnienia rynku informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne a procesy informacyjne. Infrastruktura informacyjna w świetle procesów globalizacji i uwarunkowań międzynarodowych. Komunikacja społeczna. Znaczenie weryfikacji wiarygodności informacji jako zasobu ekonomicznego w dobie gwałtownego wzrostu tego zasobu w sieciach komputerowych.

  System informacyjny i procesy informacyjne w przedsiębiorstwie. Informacyjny model działania przedsiębiorstwa. Procesy informacyjne w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa handlowego. Obieg informacji finansowej i rzeczowej oraz typy dokumentów w przedsiębiorstwie handlowym i produkcyjnym. Źródła informacji i ich charakterystyka. Metody i sposoby zbierania informacji. Selekcja i dystrybucja informacji. Procesy informacyjne przedsiębiorstw kooperujących na elektronicznych rynkach. Standardy i technologie w procesach informacyjnych elektronicznej gospodarki.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Strony Web (WWW) jako jedna z form przekazu informacji. Podstawy języka HTML. Elementy strony WWW. Internet jako narzędzie komunikacji i marketingu. Informacje ogólne o sieci Internet (typy zasobów, odpłatność za dostęp, etyka i prawo w sieci, pozorna ano­ni­mo­wość w sieci). Podstawowe usługi Internetu (poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, ftp, WWW, ankiety on-line). Wyszukiwarki, katalogi tematyczne i multiwyszukiwarki, por­ta­le, wortale. Etapy wyszukiwania informacji w Internecie (opracowanie strategii wyszukiwania, wybór wyszukiwarki, wyszukiwanie). Ocena i wykorzystanie informacji sieciowej. Techniki pozyskiwania informacji (tekstowej, graficznej, dźwiękowej) z Internetu. Elementy ustawy o prawie autorskim.

  Analiza źródeł informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym w przekroju działów. Analiza struktury i obiegu dokumentów magazynowych, produkcyjnych, księgowych itp. Projektowanie dokumentów i raportów magazynowych, kasowych i finansowo-księgowych. Analiza i projektowanie bazy kodo­wej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Klasyfikacje działalności przedsiębiorstw. Klasyfikacje wyrobów i środków trwałych. Typy i struktura kodów kreskowych i etykiety logistycznej. Pozyskiwanie z Internetu informacji ekonomicznej i prawnej. Branżowe bazy przedsiębiorstw. Komunikacja przedsiębiorstw z instytucjami administracji państwowej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Januszewski A. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 - Zintegrowane systemy transakcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Oleński J. Ekonomika informacji. Podstawy. PWE. Warszawa 2001

Oleński J. Ekonomika informacji. Metody. PWE. Warszawa 2003.


Literatura uzupełniająca


Komunikacja gospodarcza (red. Niedzielska E.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000

Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002

Niedźwiedziński M., Przedsiębiorstwo jako system informacyjny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   77


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna