Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona20/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.4


  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  1. Podstawowe dane

    Nazwa przedmiotu

    ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

    Poziom studiów

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

    Forma studiów

    Studia niestacjonarne

    Kierunek

    Zarządzanie

    Specjalność

    1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

    2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

    3. Zarządzanie w administracji

    4. Zarządzanie w handlu i usługach    Jednostka prowadząca kierunek studiów

    Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

    Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

    dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP, mgr Anna Michalska

    Przedmioty wprowadzające

    Podstawy Zarządzania

    Wymagania wstępne

    brak wymagań

  2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

10

10

-

-

-

-

3

  1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

    Wiedza

    Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśnić zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozpoznać, rozróżniać i zdefiniować problemy kadrowe w organizacji wynikające z planowania zatrudnienia, rekrutacji, doboru, szkolenia, oceny efektywności oraz przeprowadzania redukcji.

    Umiejętności

    Po zakończeniu przedmiotu student potrafi formułować i wdrażać podstawowe plany kadrowe, rozwiązywać problemy i podejmować decyzje kadrowe oraz kontrolować i interpretować obliczone wskaźniki charakteryzujące zarządzanie zasobami ludzkimi.

    Postawy

    Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i zdolny do podejmowania sprawnych i skutecznych decyzji w tym zakresie.

  2. METODY DYDAKTYCZNE

    wykład multimedialny, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków

  3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

    egzamin pisemny, kolokwium

  4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

    Wykład

    Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy terminologiczne. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. Formy zatrudnienia. Struktura i treść podstawowych elementów procesu kadrowego, planowanie kadr, pozyskiwanie pracowników, doskonalenie i rozwój, kierowanie ludźmi, ocenianie, wynagradzanie, odejścia pracowników. Audyt personalny. Podmioty i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy informacji personalnej. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

    Ćwiczenia audytoryjne


    Formy zatrudnienia. Zasady wynagradzania. Systemy motywacyjne, proces motywacji, środki motywacji. Ocenianie pracowników, audyt wewnętrzny. Systemy doboru i selekcji. Sposoby rekrutacji. Sposoby redukcji. Istota polityki kadrowej. Planowanie karier. Proces kontroli, instrumenty kontroli zatrudnionych.

  5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2011.

Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi – aktor, kreator, inspirator, AKADE, Kraków 2000.

Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. PWE, Warszawa 2003.Literatura uzupełniająca


Beech N. McKenna E., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.

Pfeffer J. Sutton R., Wiedza a działanie: przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Listwan T., Witkowski A. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna