Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona17/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   77


Wydział Zarządzania
Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Zarządzanie

GRUPA C
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, dr inż. Anna Jakubczak

  Przedmioty wprowadzające

  mikro, makro ekonomia, ekonomika przedsiębiorstw

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

20E

20

-

-

-

-

6

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student rozumie istotę rachunkowości finansowej, potrafi objaśniać jej zasad i instrumenty.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potraf stosować instrumenty rachunkowości finansowej w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do ewidencji typowych operacji gospodarczych, ustalania wyniku finansowego podmiotu gospodarczego oraz sporządzania sprawozdania finansowego oraz jest świadomy w jaki sposób zorganizować system rachunkowości w jednostce gospodarczej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, metoda przypadków, gry dydaktyczne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, test zaliczeniowy

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  1. Podstawy i zasady prawne rachunkowości. 2. Przedmiot, zakres, metody i zasady rachunkowości 3. Elementy organizacji rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. 4. Majątek i kapitały przedsiębiorstwa. 5. Bilans. 6. Przychody. 7. Koszty. 8. Wynik finansowy. 9. Rachunek zysków i strat. 10. Operacje gospodarcze, zasady ich dokumentowania oraz ewidencji – klasyfikacja i dokumentacja operacji gospodarczych. 11. Zasady funkcjonowania kont księgowych. 12 Plan kont. 13. Ewidencja kapitałów, środków pieniężnych, papierów wartościowych, rozrachunków, majątku trwałego, zapasów. 14. Wycena składników majątkowych. 15. Metody ustalania wyniku finansowego. 16. Sprawozdawczość finansowa.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Bilans podmiotu gospodarczego. Operacje gospodarcze – wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans przedsiębiorstwa, konto księgowe, zasady ewidencji na kontach bilansowych, zestawienie obrotów i sald. Sposoby poprawiania błędów księgowych. Klasyfikacja, podział i łączenie kont. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych – zasady ewidencji w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym. Ustalanie wyniku finansowego – porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


J. Matuszewicz, P.Matuszewicz: Rachunkowość od podstaw, Finans-Serwis 2006

B. Gierusz: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK 2008Literatura uzupełniająca


K. Sawicki: Rachunkowość finansowa, PWE 2004

Naumiuk T. Wzorcowy Plan kont INFOR Warszawa 2005

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna