Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.8Pobieranie 2,29 Mb.
Strona16/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRAWO FINANSOWE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/Zakład Prawa Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  Makroekonomia, Mikroekonomia, Podstawy Zarządzania,

  Wymagania wstępne

  Podstawowe pojęcia ekonomiczne

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

10

10

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi scharakteryzować zasady finansów publicznych, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, role audytu wewnętrznego, funkcje budżetu, jest świadomy różnic pomiędzy budżetem centralnym a samorządowym, dodatkowo student wykazuje orientację na rynku papierów wartościowych,

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi przygotować założenia budżetowe, obliczyć wysokość państwowego długu publicznego, sformułować pisma do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rozróżniać podstawy opodatkowania w zależności od rodzaju podatku, potrafi określić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy uwarunkowań oraz rozwiązań prawnych regulujących w Polsce zasady finansów publicznych i samorządowych oraz roli i funkcji banku centralnego, potrafi odpowiedzieć na pytanie z zakresu procedur celnych na terenie UE i w stosunku do krajów niebędących członkami wspólnoty,

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, ćwiczenia audytoryjne,

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test, zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Pojęcie, źródła prawa finansów publicznych, finanse publiczne, finanse prywatne, zasada równowagi finansów publicznych, zasada jawności finansów publicznych, zasada przejrzystości publicznej gospodarki finansowej, jednostka finansowa, budżet i jego rodzaje, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, źródła prawa budżetowego, klasyfikacja budżetowa, dochody budżetowe, wydatki budżetowe, nadwyżka i niedobór budżetowy, rezerwy budżetowe, zasady ustalania budżetu, wykonywanie budżetu, kontrola wykonania budżetu, fundusze celowe, istota państwowego długu publicznego, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, procedury ostrzegawcze i sanacyjne, skarbowe papiery wartościowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rezerwy Demograficznej, ubezpieczenia społeczne rolników, ubezpieczenia zdrowotne, zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, gospodarka finansowa gmin, źródła dochodów gmin, gospodarka finansowa powiatów, gospodarka finansowa województw, kontrola i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego, dyscyplina finansów publicznych, podatek, opłaty, dopłaty, struktura polskiego systemu podatkowego, zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe, ewidencja i identyfikacja podatników, system podatków i opłat w Polsce, pobór podatków, kontrola skarbowa, organy podatkowe,

  Ćwiczenia - cło i jego rodzaje, międzynarodowe prawo celne, procedury celne, dług celny, źródła prawa bankowego, rodzaje banków, waluta, ustrój pieniężny państwa, kursy walut obcych, prawna reglamentacja obrotu dewizowego, rezydenci i nierezydenci, wartości dewizowe, czynności obrotu dewizowego, zezwolenia dewizowe, ograniczenia szczególne obrotu dewizowego z zagranicą, wywóz, przywóz i przekazywanie wartości dewizowych oraz krajowych, Narodowy Bank Polski, pozycja prawna i autonomia NBP, prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej i jej funkcje, Zarząd NBP, emisja znaków pieniężnych, nadzór bankowy, system finansowy Unii Europejskiej, zasady budżetowe UE i jego opracowywanie, wykonanie budżetu UE i jego kontrola, dochody własne UE, wydatki UE.  Ćwiczenia audytoryjne

  Podstawy Prawa Finansowego, Źródła Prawa Finansowego, Tworzenie budżetu państwa i samorządu terytorialnego, Podatki centralne i podatki lokalne, finansowanie inwestycji publicznych. Cła i prawo celne

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Brzeziński B, Prawo finansów publicznych, Toruń 2010

Borodo A, Budżety Samorządowe, Toruń 2009

Garlicki L, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2002


Literatura uzupełniająca

Banasiński C. i inni, Prawo gospodarcze, Warszawa 2006
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   77


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna