Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona15/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   77


 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  Statystyka opisowa

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Informatyki w zarządzaniu/Pracownia Rozwoju Regionalnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski, Dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

  Przedmioty wprowadzające

  wymienić jakie

  Wymagania wstępne

  należy podać wymaganą wiedzę od studenta / brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15 E

30

6

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia statystyki opisowej , a także wyznaczać etapy badań statystycznych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi dokonać analizy i interpretacji danych statystycznych. Potrafi zastosować metody statystyczne, a także właściwie interpretować i wnioskować.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny do współpracy, jednocześnie kreatywny i zdolny do właściwej organizacji danych statystycznych, szczególnie w problematyce obszaru zarządzania.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, Ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny obejmujący część pytań testowych, pytań otwartych oraz zadań do rozwiązania. Zaliczenie przedmiotu: dwa kolokwia.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Podstawowe pojęcia statystyki opisowej. Etapy badań statystycznych. Analiza struktury zbiorowości (miary położenia, miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji). Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych. Estymacja przedziałowa (przedział ufności, testowanie hipotez statystycznych), analiza wariancji (podstawowe pojęcia, analiza wariancji z klasyfikacja pojedynczą, porównania wielokrotne). Analiza współzależności zjawisk (diagram korelacyjny, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, analiza regresji liniowej). Analiza szeregów czasowych.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Tworzenie szeregów i wykresów statystycznych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych. Rozwiązywanie zadań obejmujących miary położenia, miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji z zastosowaniem pakietów komputerowych. Budowanie przedziałów ufności, testowanie hipotez statystycznych na podstawie danych rzeczywistych. Wykonanie analizy wariancji z klasyfikacją pojedynczą oraz podwójną, techniką klasyczną oraz z zastosowaniem technik komputerowych. Zastosowanie diagramu korelacyjnego, współczynnika korelacji liniowej Pearsona, analizy regresji liniowej w badaniach współzależności cech, techniką klasyczną oraz z zastosowaniem technik komputerowych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Amir D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski, Statystyka od podstaw Wydawnictwo: PWE Wydanie VI zmienione 2006Jerzy Greń, Statystyka matematyczna modele i zadania, PWN 1980

Literatura uzupełniająca


Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, Warszawa 2001

Rószkiewicz M., Statystyka: kurs podstawowy, Warszawa 2002

Sobczyk M., Statystyka, Warszawa 2000

Starzyńska W., red., Podstawy statystyki. Podręcznik, Warszawa 2004

Zajchowski J., Statystyka opisowa w przykładach, Warszawa 20021   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna