Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona14/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.6


1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

MATEMATYKA

Poziom studiów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiów

Studia niestacjonarne

Kierunek

Zarządzanie

Specjalność

1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

3. Zarządzanie w administracji

4. Zarządzanie w handlu i usługachJednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Zarządzania

Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

Dr Leszek Knopik

Przedmioty wprowadzające

brak

Wymagania wstępne

brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

1

30 E

15

7

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Po zakończeniu przedmiotu student ma znajomość matematyki na poziomie niezbędnym do ilościowego opisu , zrozumienia oraz modelowania prostych problemów.

Umiejętności

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, wykazać się umiejętnością przeprowadzenia analizy problemów mających odniesienie do zdobytej wiedzy oraz ich rozwiązania opartego o zastosowanie poznanych twierdzeń. Student potrafi analizować podstawowe problemy wynikające w praktyce zarządzania.

Postawy

Po zakończeniu przedmiotu studenci ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się i ponoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład multimedialny, ćwiczenia rachunkowe.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Egzamin pisemny lub ustny, test, zaliczenie pisemne lub ustne.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład

Funkcje jednej zmiennej: przegląd funkcji elementarnych, granica, ciągłość, pochodna; obliczanie pochodnych, pochodna funkcji złożonej, badanie przebiegu zmienności; zastosowanie pochodnej w zadaniach ekonomicznych; całka nieoznaczona, metody całkowania; całka oznaczona w sensie Reimanna, całki niewłaściwe, zastosowania rachunku całkowego.

Funkcje wielu zmiennych granica i ciągłość funkcji 2 i 3-zmiennych; pochodne cząstkowe, ekstrema, ekstrema warunkowe.

Układy równań liniowych: definicja i własności macierzy, działania na macierzach, definicja i własności wyznaczników, rzędy macierzy; działania na macierzach; rozwiązywanie układów równań liniowych; wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capelliego, metoda eliminacji Gaussa


Ćwiczenia audytoryjne

Zadania z treści wykładowych

6. LITERATURA

Literatura podstawowa


Lassak M.: Matematyka dla studiów technicznych. Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2003

Lassak M.: Matematyka dla kierunku Ekonomia, Zarządzanie, Marketing, Bankowość, Supremum, Warszawa 2000Literatura uzupełniająca


Lassak .: Zadania z analizy matematycznej, Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2003


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna