Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona12/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  FINANSE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

  Przedmioty wprowadzające

  mikroekonomia, makroekonomia

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu Student potrafi zdefiniować i objaśnić zasady działania systemu finansów publicznych i prywatnych. Potrafi wskazać różnice w funkcjonowaniu tych dwóch systemów.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu Student powinien posiadać umiejętność identyfikowania i analizowania podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemów finansowych w państwie i jego wpływu na zarządzanie podmiotami gospodarczymi.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych. Jest świadomy istoty funkcjonowania systemu finansowego w państwie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne, złożenie i prezentacja referatu podczas ćwiczeń.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  System finansowy w państwie i w gospodarce. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. Funkcje i zasady dysponowania środkami publicznymi. Finanse publiczne a finanse prywatne. Budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych – dochody, wydatki. System podatkowy. Finansowanie instytucji publicznych. Struktura systemu bankowego. Bank centralny i banki komercyjne. Rynki finansowe. Funkcjonowanie rynku.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Omówienie struktury i analiza ustawy o finansach publicznych, ustawy budżetowej. Zasady i tryb uchwalania budżetów. Struktura dochodów i wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Podatki centralne, podatki lokalne, podatki wspólne. Międzynarodowe instytucje finansowe. System bankowy. System ubezpieczeniowy, system emerytalno-rentowy

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Andrzej Wernik, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne Teoria i praktyka. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005

Eugeniusz Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2000

Dobosiewicz Zbigniew, Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005Piotrowska-Marczak Krystyna, Finanse lokalne w Polsce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca


Saranowski Janusz, Dmowski Adam, Prokopowicz Dariusz, Podstawy finansów i bankowości, Difin, 2005

Sobiech Jan, Denek Emilia, Wolniak Jerzy, Finanse publiczne, PWN, 2001

Malinowska-Misiąg E , Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006

Głuchowski Jan, Leksykon finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna