Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona11/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  MIKROEKONOMIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska prof. UTP

  dr Danuta Andrzejczyk,

  dr Grażyna Owczrczyk-Szpakowska


  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

30E

15

-

-

-

-

7

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i scharakteryzować podstawowe kategorie ekonomiczne oraz objaśniać zachodzące między nimi zależności.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować i interpretować podstawowe zjawiska ekonomiczne w skali mikroekonomicznej, a także

  praktycznie zastosować wiedzę dla celów decyzyjnych.  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy złożoności czynników ekonomicznych oddziałujących na funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji oraz zdolny do ich analizowania

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, w tym multimedialny oraz ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykładu - egzamin pisemny; ćwiczenia - kolokwia i/lub sprawdziany

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Przedmiot ekonomii jako nauki o gospodarowaniu. Ekonomia pozytywna i normatywna. Zasady racjonalnego gospodarowania i optymalizacji decyzji gospodarczych. Rynek, jego rodzaje i elementy oraz podstawowe zależności i mechanizmy; elastyczność cenowa i dochodowa popytu. Rynki finansowe - pieniężny i kapitałowy. Organizacje, non- profit i przedsiębiorstwa, ich funkcje i rodzaje; Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz rodzaje ugrupowań gospodarczych (kooperacyjnych i koncentracyjnych). Podstawowe kategorie systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw, kapitał trwały i obrotowy, przychód, rodzaje kosztów i zysków (w krótkim i w długim okresie). Cele działania przedsiębiorstwa oraz mierniki oceny jego działalności. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne podejmowanych decyzji ekonomicznych, teoria produkcji, równowaga przedsiębiorstwa, wybór skali działania. Formy rynku i konkurencji, rynek doskonały, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopo). Podstawowe strategie przedsiębiorstw działających w warunkach rynku: doskonale konkurencyjnego, monopolistycznego, konkurencji monopolistycznej i oligopolu. Niepewność, ryzyko i niezawodność oraz wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania. Problemy zawodności rynku – asymetria informacyjna, efekty zewnętrzne działalności gospodarczej, dobra i organizacje publiczne.


  Ćwiczenia audytoryjne

  Funkcje i metody ekonomii. Problemy racjonalnego gospodarowania na przykładzie różnych podmiotów. Analiza zależności między elementami rynku, w tym elastyczność popytu (prosta i mieszana) oraz elastyczność dochodowa - sposoby mierzenia i zastosowania praktyczne. Cena równowagi rynkowej i mechanizm rynkowy z uwzględnieniem czynnika czasu. Teoria zachowania konsumenta – teoria użyteczności i obojętności, efekt substytucyjny i dochodowy. Istota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości oraz analiza wad i zalet różnych rodzajów i form przedsiębiorstw i ugrupowań. Majątek przedsiębiorstwa, rodzaje kosztów i zysku. Zysk a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Analiza kosztów i zysku w krótkim i długim okresie. Cele przedsiębiorstwa (zysk a ekspansja) oraz rodzaje mierników. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie, linia jednakowego kosztu oraz punkt równowagi przedsiębiorstwa. Problemy wyboru technik i postępu technicznego. Wyznaczanie progu rentowności przedsiębiorstwa. Optymalne rozmiary przedsiębiorstwa. Zachowanie się przedsiębiorstwa na rynku w zależności od sytuacji konkurencyjnej (rynek doskonale konkurencyjny, monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol). Problemy związane z wyborem przedmiotu działania przedsiębiorstwa. Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Beeg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, tom 1 i 3, PWE, Warszawa 1996 i późniejsze wydania.

E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, W-wa, 2000

M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań 2005.


Literatura uzupełniająca


T. Zalega, Mikroekonomia, WN Wydz. Zarz. UW, W-wa, 2006.

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005 i późniejsze wydania.

Marciniak S., Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy. PWN, Warszawa 2001i nowsze wydania.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna