Kod przedmiotuPobieranie 2,29 Mb.
Strona10/77
Data24.02.2019
Rozmiar2,29 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  NAUKA O ORGANIZACJI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Anna Murawska

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30E

15

-

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznać i definiować zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji, objaśnić znaczenie społecznej odpowiedzialności organizacji, scharakteryzować zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji, wskazać i zdefiniować współczesne formy organizacyjno-prawne organizacji, rozpoznać główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi decydować w zakresie organizacji przedsiębiorstw, planować i projektować strukturę organizacyjną przedsiębiorstw, kontrolować zmiany zachodzące w organizacji i następnie sporządzać i wdrażać nowe formy organizacyjne dostosowane do wymogów przedsiębiorstw i otoczenia.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest chętny do rozwiązywania problemów występujących w organizacjach wynikających ze zmian zachodzących w samej organizacji i otoczeniu organizacji oraz otwarty na nowe pomysły służące lepszym rozwiązaniom organizacyjnym w przedsiębiorstwach.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia prowadzone metodą konwersacyjną, asymilacji wiedzy oraz samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, kolokwium pisemne.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Teorie organizacji a nauka o organizacji. Rodzaje i typy organizacji – ich cele. Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja - relacje. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nadzór korporacyjny nad organizacją. Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Zmiana jako warunek rozwoju organizacji. Innowacje. Cykl życia organizacji. Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny, zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe. System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji. Architektura systemu zarządzania organizacją. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości. Otoczenie przedsiębiorstwa.

  Ćwiczenia audytoryjne


  Pojęcie organizacji i jej istota, modele organizacji. Organizacja jako system, cechy organizacji. Rozpoznawanie różnych typów organizacji. Charakterystyka faz cyklu życia organizacji. Zasoby i majątek. Potencjał i kapitał. Otoczenie organizacji. Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – cechy charakterystyczne. Kryteria wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, etapy zakładania działalności gospodarczej. Struktury organizacyjne i ich konsekwencje w zarządzaniu – studium przypadku. Zasady pracy grupowej. Organizacja pracy własnej i zespołowej. Kultura jako element organizacji.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Kożuch B., Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu.PL,Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.

Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa 2011.

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004.


Literatura uzupełniająca


A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami. Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2001

Z. Dworzecki (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące. Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.

M.J. Hatch, Teoria organizacji. WN PWN, Warszawa 2002.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   77


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna