Kod przedmiotu, Przyporządkowanie do grupyPobieranie 298.77 Kb.
Strona1/2
Data22.05.2018
Rozmiar298.77 Kb.
  1   2

Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania
Sylabus

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) – dotyczy studiów I i II stopnia
A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator przedmiotu z wyjątkiem pól Kod przedmiotu, Przyporządkowanie do grupy przedmiotów).

Nazwa pola

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Process management (Zarządzanie procesami)

Jednostka prowadząca

Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji

Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

Wydział Zarządzania, International Business Program

Kod przedmiotu

(do 20 znaków)Kod ERASMUS


04200 Biznes i technologie

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

Należy zdefiniować, do jakiej grupy przedmiotów przedmiot należy (np. minimum programowe dla kierunku x; przedmiot do wolnego wyboru dla wszystkich kierunków; przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne; przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia na kierunku x itp.) według informacji podanych w polu Rodzaj przedmiotu.


Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr letni

Skrócony opis przedmiotu

Kurs oferuje wprowadzenie do podstawowych koncepcji i technik zarządzania procesami gospodarczymi. Studenci nauczą się identyfikować, mapować i analizować procesy przy wykorzystaniu narzędzi komputerowych. Kurs obejmuje końcowy projekt doradczy, prowadzony zgodnie z rekomendacjami BABOK®, standardu analiz biznesowych opracowanego przez International Institute of Business Analysis.

Ważne: Każdy uczestnik kursu będzie musiał poświęcić znacząco dużo czasu w celu opracowania zadań domowych i końcowego projektu doradczego, dlatego kurs jest przede wszystkim rekomendowany dla regularnych studentów IBM a nie studentów, uczestniczących w zajęciach w ramach programów wymiany międzynarodowej.Forma(y)/typ(y) zajęć

Wykład połączony z dyskusjami, indywidualnymi i grupowymi pracami, opartymi na studiach przypadków, wspieranym komputerowo modelowaniem procesów i końcowym projektem doradczym (30 godzin)`

Pełny opis przedmiotu

 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami gospodarczymi

 • Historia koncepcji i podejść do zarządzania procesami

 • Analiza pracy, uproszczenia, automatyzacja i ciągłe doskonalenie

 • Tradycyjne struktury organizacyjne a orientacja procesowa
 1. Analiza operacji gosporczych

 • Model łańcucha wartości (Porter)

 • Outsourcing

 • Decyzje make-or-buy i koszty transakcyjne

 • Organizacja wirtualna
 1. Operacje wytwórcze i zarządzanie łańcuchem dostaw (1)

 • Reorder Point System (ROP), Economic Order Quantity (EOQ)

 • Metoda ABC

 • MRP iI MRP2

 • Japońskie techniki zarządzania produkcją: just-in-time (JiT), kanban, lean management, Total Quality Management (TQM)
 1. Operacje wytwórcze i zarządzanie łańcuchem dostaw (2)

 • Inventory-driven costs (IDC) (Callioni)

 • “Triple-A” supply chain (Lee)

 • E-procurement

 • Six Sigma
 1. Dynamika systemów

 • Proste zależności w diagramie ości ryby (Ishikawa) a sprzężenia zwrotne

 • Modelowanie zgodne z dynamiką systemu (Forrester)

 • Efekt “bullwhip” i “gra piwna”

 • Zależności systemowe i konsekwencje dla organizacji

 • Wykorzystanie oprogramowania Vensim PLE
 1. Procesy a strategia biznesowa

 • Benchmarking

 • Analiza wartości

 • Systemy jakości (TQM, ISO 9001)

 • Ekologiczne aspekty zarządzania procesami (optymalizacja zużycia energii, redukcja emisji CO2, ISO 14001 i EMAS)
 1. Business Process Reengineering

 • Redukcja kosztów, redukcja etatów i automatyzacja a re-inżynieria procesów (Hammer, Champy)

 • Doskonalenie przepływów pracy

 • Wady i ograniczenia BPR
 1. Praca oparta na wiedzy

 • Praca oparta na wiedzy i pracownicy wiedzy

 • Wiedza ukryta (Polanyi)

 • Kodyfikacja i personalizacja wiedzy

 • Wyzwania automatyzacji pracy opartej na wiedzy

 • Niestandardowe czynności i informacje nieustrukturyzowane

 • Zarządzanie procesami a projektami
 1. Zrównoważona karta wyników i kontrola procesów

 • Model zrównoważonej karty wyników (Kaplan, Norton)

 • Relacje między wskaźnikami finansowymi, zorientowanymi na klienta, procesy i innowacyjność

 • Key Performance Indicators (KPIs)

 • Doskonalenie procesów powiązane z redukcją kosztów, lepszym wykorzystaniem aktywów, skróceniem cyklów cash-to-cash
 1. Automatyzacja procesów gospodarczych i wykorzystanie systemów informatycznych

 • Terminologia i symbole stosowane w modelowaniu procesów

 • Wykorzystanie oprogramowania ARIS Express

 • Automatyzacja przepływów pracy przez systemy informatyczne
 1. Egzamin pisemny
 1. Techniki analityczne do wykorzystania w projekcie zespołowym

 • Podstawy analizy biznesowej

 • Planowanie dla potrzeb analizy – interesariusze, gromadzenie wymagań i priorytetyzacja

 • Techniki proponowane przez “The Business Analysis Body of Knowledge®” (BABOK® by IIBA)
 1. Techniki analityczne do wykorzystania w projekcie zespołowym

 • Dyskusja praktycznych narzędzi i technik do wykorzystania przez zespoły w końcowych projektach doradczych
 1. Techniki prezentacyjne do wykorzystania w projekcie zespołowym

 • Dyskusja praktycznych narzędzi i technik do wykorzystania przez zespoły przy przygotowywaniu końcowych raportów i prezentacji
 1. Końcowe prezentacje zespołowych projektów doradczych

Wymagania wstępne

Wymagania formalne

 • Zaliczenie kursu „Strategic management”

Założenia wstępne

 • Wykorzystywanie komputera osobistego z systemem operacyjnym Microsoft Windows i darmowego oprogramowania Vensim PLE i ARIS Express

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu, student potrafi:

 • identyfikować, mapować i analizować procesy gospodarcze wybranej organizacji,

 • wykorzystywać schematy i techniki analityczne, w tym: łańcuch wartości, decyzje typu make-or-buy, diagram ości ryby, dynamikę systemów, benchmarking, analizę wartości, reinżyniering procesów gospodarczych, zrównoważową kartę wyników,

 • prezentować zasady, korzyści i ograniczenia podejść procesowych, w tym: Reorder Point System, metoda ABC, MRP, JiT, lean management, TQM, inventory-driven costs, Triple-A supply chain, Six Sigma, ISO 9001, ISO 14001, EMAS,

 • modelować zależności systemowe w organizacjach przy wykorzystaniu oprogramowania Vensim PLE,

 • modelować procesy gospodarcze w organizacjach przy wykorzystaniu oprogramowania ARIS Express,

 • prowadzić analizy biznesowe zgodnie z rekomendacjami “The Business Analysis Body of Knowledge®” (BABOK® by IIBA),

 • pracować zespołowo nad rozwiązaniem praktycznych problemów biznesowych.

Punkty ECTS

4 ECTS

Metody i kryteria oceniania

Indywidualne i zespołowe cząstkowe prace zaliczeniowe, towarzyszące regularnym zajęciom (30%), pisemny egzamin (30%), końcowy projekt doradczy (40%)


Sposób zaliczenia

Oceny cząstkowe z prac projektowych i egzamin


Rodzaj przedmiotu

Kierunkowy, studia II stopnia, I rok, semestr letni

Sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany w sali dydaktycznej oraz w formie zespołowych prac projektowych

Język wykładowy

Język angielski

Literatura

Literatura obowiązkowa:

 • Artykuły i fragmenty książek (dostępne w formacie PDF na stronie internetowej kursu)

 • BABOK® (“The Business Analysis Body of Knowledge®”), version 2.0 – wersja electroniczna dostępna pod adresem: http://books.google.com/books?id=CFHw8jSEWwkC


Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

-

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

dr hab. Krzysztof Klincewicz prof. UW


Prowadzący zajęcia

dr hab. Krzysztof Klincewicz prof. UW


Uwagi

-Pobieranie 298.77 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna